Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: В университете на первом курсе требуют приписное удостоверение,но на учет по месту прописки я не встал,т.к.за повестку не расписывался,мне просто...
Ответ здесьАнекдот в тему

Дрючит начальник нового подчиненного за опоздания.
- Блин, ты в армии служил?
- Служил.
- И как тебя старшина встречал, когда ты на построение опаздывал?
- Говорил: "Здравия желаю, товарищ полковник!"


  Статистика  
 
 
 

Надання відстрочки від призову

82. Відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за рішенням призовної комісії: за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та іншими обставинами.

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату.

83. Рішення про надання відстрочки від призову за сімейними обставинами районною призовною комісією приймається під час першого проходження призовником призовної комісії.

Відстрочка від призову надається лише у разі, коли відповідними документами достовірно установлено, що на утриманні призовника перебувають особи, зазначені в частині 2 статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". У разі коли особи проживають в інших районах, районний військовий комісаріат, в якому призовник перебуває на військовому обліку, для оформлення відстрочки зобов'язаний витребувати від районних військових комісаріатів за місцем проживання цих осіб документи, які підтверджують дані про їх сімейний стан. Військові комісаріати, одержавши запити, зобов'язані в десятиденний термін надіслати підтвердні документи.

Можливість надання відстрочки від призову одруженому призовнику у зв'язку з вагітністю дружини до народження дитини розглядаються на засіданнях обласних призовних комісій за поданням районних призовних комісій на підставі письмової заяви призовника і медичних документів за підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, скріпленого печаткою.

Призовник, який має право на відстрочку за сімейними обставинами, але не бажає нею скористатися, повинен подати відповідну письмову заяву на ім'я голови призовної комісії.

84. Відстрочка від призову за станом здоров'я надається на термін до одного року призовникам, яких визнано під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Районні військові комісаріати зобов'язані здійснювати контроль за повнотою проходження призначеного курсу лікування призовниками, які одержали відстрочку від призову за станом здоров'я, а також за своєчасним проходженням ними повторного медичного огляду.

85. Рішення про відстрочку від призову для продовження навчання приймається під час першого проходження призовником районної призовної комісії на підставі довідки (додаток 17), яка видається навчальним закладом.

Надання відстрочки від призову для продовження навчання провадиться з обов'язковим викликом призовника до районної призовної комісії. Медичний огляд призовників, придатних до військової служби, в цьому разі не проводиться. Дані про стан здоров'я таких призовників заносяться до книги протоколів засідань районної призовної комісії згідно з результатами медичного огляду під час їх приписки до призовної дільниці.

Студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності, а також у вищих і середніх духовних навчальних закладах, відстрочка надається один раз на період навчання. Термін навчання студента зазначається у довідці навчального закладу, згідно з якою районна призовна комісія надає відстрочку на конкретний термін навчання.

Призовники - випускники професійно-технічних навчальних закладів, які працюють за одержаною професією, повинні подати районному військовому комісаріату довідку за підписом керівника підприємства (установи, організації) із зазначенням місця роботи та спеціальності і копію документа про здобуту освіту та професію.

Призовники - педагогічні працівники, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, повинні подати районному військовому комісаріату довідку з органу управління у галузі освіти і науки про місце роботи, копію документа про здобуту освіту та спеціальність.

Медичні працівники, які працюють у сільській місцевості, повинні подати районному військовому комісаріату довідку з органу управління охорони здоров'я про завантаженість на займаній посаді та копію документа про здобуту медичну освіту.

86. Відстрочка від призову у зв'язку з депутатською діяльністю та діяльністю як сільських, селищних і міських голів надається призовникам з числа депутатів і голів на термін здійснення їхніх повноважень. Для одержання такої відстрочки районному військовому комісаріату подається довідка з тієї ради, в якій призовник здійснює свої депутатські повноваження.

87. Призовники, яким надана відстрочка, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

88. Рішення районних призовних комісій про надання відстрочки від призову за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та в інших випадках приймаються на підставі документів, поданих на момент призову, заносяться до протоколів засідань районної призовної комісії та облікових карт призовників із зазначенням терміну, до якого надано відстрочку, а також підстав для її надання.

Надалі щороку у вересні районні військові комісаріати перевіряють наявність документів, які підтверджують право на користування призовниками відстрочками від призову згідно із статтею 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Про результати перевірки в розділі VI облікової карти призовника робляться відповідні позначки, скріплені підписом районного військового комісара.

89. Призовники, які втратили підстави для одержання відстрочки, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову, передбачених Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", і яких з різних причин не призвано на строкову військову службу в установлені терміни, повинні бути призвані на службу під час здійснення чергового призову до досягнення ними до дня відправлення у військові частини 25-річного віку.

Оформлення рішень районної призовної комісії

90. Згідно з рішенням районної призовної комісії начальник другого відділення районного військового комісаріату повинен провести оформлення документів у такому порядку:

на громадян, призваних на строкову військову службу, яким під час призову було встановлено конкретний термін прибуття до районного військового комісаріату для відправлення на обласний збірний пункт, виписати повістки (додаток 18) і вручити їх цим громадянам не пізніше ніж за 5 діб до відправлення;

на громадян, призваних на строкову військову службу, виписати військові квитки та обліково-послужні картки, зазначивши в них день прибуття цих громадян до районного військового комісаріату, дату відправлення до військової частини; у цей же день зазначені документи підписуються військовим комісаром та скріплюються гербовою печаткою;

до обліково-послужних карток громадян, яких призвано на строкову військову службу, занести рішення районної призовної комісії про придатність до військової служби за станом здоров'я та зазначити вид (рід військ) Збройних Сил, інші військові формування, до яких призначено призовника, і за якою спеціальністю він проходитиме підготовку;

призовникам, які одержали відстрочку від призову за сімейними обставинами, для продовження навчання, за станом здоров'я та з інших причин, у посвідченнях про приписку до призовних дільниць у розділі "Результати призову" зробити відповідний запис, який скріплюється гербовою печаткою;

на осіб, яких визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час, а також непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, оформити витяги з книг протоколів засідань призовної комісії.

Витяги з книг протоколів засідань районної призовної комісії та облікові карти таких призовників передаються начальнику першого відділення районного військового комісаріату для оформлення відповідних військово-облікових документів. Облікові карти призовників після взяття на військовий облік з відміткою про видачу військового квитка із зазначенням його серії, номера та дати видачі повертаються до другого відділення районного військового комісаріату.

Призовники, які потребують додаткового медичного обстеження, направляються до лікувально-профілактичних закладів, куди одночасно передаються їх медичні картки і вкладки до них. У разі потреби в направленні окремих призовників на медичне обстеження до лікувальних закладів, що знаходяться в інших населених пунктах, районними військовими комісаріатами видаються відповідні військові перевізні документи.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці громадян, яких не призвано на строкову військову службу, а також тих, що одержали відстрочку від призову за різними обставинами, після внесення до них відповідних змін повертаються призовникам. У осіб, визнаних непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час та непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, посвідчення про приписку вилучаються під час видачі їм військових квитків і знищуються в установленому порядку.

Неточності, допущені під час оформлення документів в особових справах призовників, протоколах засідань призовної комісії, виправляються чорнилом (кульковою ручкою); виправлення скріплюються підписом районного військового комісара та гербовою печаткою.

Відповідальність за точне ведення і додержання вимог зберігання обліково-алфавітних книг, особових справ, книг протоколів засідань комісій з питань приписки і призовних комісій та інших документів, заведених на призовників, несе особисто начальник другого відділення військового комісаріату.

Документи в районних військових комісаріатах повинні зберігатися з додержанням вимог суворої звітності в належно обладнаних сховищах, які забезпечують їх збереження. Допуск до цих документів надається обмеженому колу осіб, які безпосередньо з ними працюють.

Після проведення призову районний військовий комісар повинен призначити комісію під головуванням одного з офіцерів районного військового комісаріату (крім начальника другого відділення), яка повинна перевірити законність надання відстрочок від призову з різних обставин, повноту ведення і зберігання заведеної на призовників документації, звірити дані особових справ призовників з даними обліково-алфавітних книг. Результати цієї роботи оформляються актом, який затверджує районний військовий комісар.

Після проведення кожного призову і відправлення призваних до військових частин районні призовні комісії скасовують рішення про призов не відправлених громадян, з обґрунтуванням причини скасування попереднього рішення, про що робляться записи в книзі протоколів засідань призовної комісії. У посвідченнях про приписку та облікових картах призовників також робляться записи про скасування рішення призовної комісії про призов на строкову військову службу, які скріплюються підписом районного військового комісара і гербовою печаткою. Військові квитки у призовників вилучаються і знищуються в установленому порядку.

91. Після проведення призову і відправлення призваних до військових частин обласні призовні комісії зобов'язані:

двічі на рік (у липні - за підсумками весняного призову і в січні - за підсумками осіннього призову) заслухати інформацію голів районних призовних комісій;

перевірити законність прийнятих районними призовними комісіями рішень про надання відстрочки чи звільнення від призову громадян призовного віку за різними обставинами.

Результати перевірок рішень, прийнятих районними призовними комісіями, заносяться до книги протоколів засідань обласної призовної комісії (додаток 19).

92. Інструкції, бланки обліку і звітності, інша документація щодо організації у військових комісаріатах роботи з приписки до призовних дільниць, військового обліку призовників та проведення призову громадян на строкову військову службу розробляється і затверджується Міноборони.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 
Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Нужна ли служба в армии?

Конечно нужна!
Нужна, но не мне.
Не нужна.
Сама армия не нужна.

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата