Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Скажите пожалуйста,можно девушке служить в армии? Очень хочу в армию с детства....Моя мечта всей жизни
Ответ здесьАнекдот в тему

Если в своем почтовом ящике вы обнаружили письмо, в заголовке которого имеются слова "повестка" и "военкомат" - уничтожьте его не открывая. В нем содержится опасный вирус, который может лишить вас Интернета и компьютера на 2 года.


  Статистика  
 
 
 

Медичний огляд призовників

69. Медичний огляд призовників проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах лікарями: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом і стоматологом. У разі потреби для медичного огляду призовників залучаються лікарі інших спеціальностей.

Кожному лікарю-спеціалісту надається повністю обладнаний та забезпечений необхідним медичним інструментом і медикаментами кабінет (кімната).
Перед проведенням медичного огляду призовників лікарі-спеціалісти повинні уважно ознайомитися з медичними документами, одержаними з лікувально-профілактичних закладів, з метою врахування їх відомостей під час оцінки стану здоров'я, фізичного розвитку і визначення ступеня придатності призовників до військової служби.

Керівництво роботою медичного персоналу на призовній дільниці здійснюється лікарем - членом призовної комісії, призначеним з числа найбільш кваліфікованих лікарів-спеціалістів, які мають необхідні знання і досвід у галузі військово-лікарської експертизи.

70. Придатність призовників до військової служби за станом здоров'я та фізичного розвитку кожним лікарем-спеціалістом визначається методом індивідуальної оцінки. Висновки про придатність або непридатність призовників до військової служби, подані ними скарги та об'єктивні дані, виявлені в процесі медичного огляду, а також установлений діагноз заносяться кожним лікарем-спеціалістом в облікову карту призовника та інші документи, передбачені Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах, і скріплюються особистим підписом лікаря-спеціаліста із зазначенням дати проведення медичного огляду.

71. Після проходження призовником медичного огляду лікар - член призовної комісії перевіряє якість записів і висновків лікарів про придатність призовника до військової служби та обґрунтованість установлених діагнозів.

Робота призовної комісії

72. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" для проведення призову громадян на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії у складі заступника голови райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради) – голова комісії, районного (міського) військового комісара, заступника начальника районного (міського) управління (відділу) внутрішніх справ, лікаря, який організовує роботу медичного персоналу щодо проведення медичного огляду призовників, фахівця з фізичного виховання (фізичної підготовки), секретаря комісії, представників Збройних Сил, інших військових формувань, ТСО, підприємств, установ і організацій (за попереднім узгодженням з головою комісії). Склад районної призовної комісії та графік проведення призову громадян для проходження строкової військової служби затверджується головою райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради).

У разі хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених членів призовної комісії також визначається та затверджується резервний склад призовної комісії.

Якщо об'єднаний військовий комісаріат обслуговує кілька районів, призовні комісії утворюються у кожному районі. Районний військовий комісар як член відповідних призовних комісій зобов'язаний особисто брати участь у засіданнях призовних комісій протягом усього терміну їх роботи. При цьому районним військовим комісаріатом розробляється графік черговості роботи призовної комісії в кожному районі.

73. Для керівництва і контролю за діяльністю районних призовних комісій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі утворюються відповідно призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські призовні комісії.

Склад призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських призовних комісій затверджується відповідно Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головами місцевих держадміністрацій.

74. Обов'язки, які покладаються на призовні комісії, визначено у статті 16 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

75. Районний військовий комісар перед проведенням призову зобов'язаний перевірити готовність до роботи призовної дільниці, ознайомити членів районної призовної комісії з вимогами законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міністра оборони та начальника Генерального штабу Збройних Сил з питань проведення призову, скласти і затвердити у голови призовної комісії план роботи та розподілити обов'язки між членами комісії.

Члени районної призовної комісії повинні ознайомитися з документами особових справ призовників, які викликаються для проходження районної призовної комісії, вивчити особисті якості призовників з урахуванням вимог добору призовників у команди, куди вони будуть призначатися.

Присутність усіх членів під час роботи районної призовної комісії є обов'язковою.

76. Голова районної призовної комісії організовує роботу комісії в такому порядку:

лікар - член призовної комісії доповідає щодо кожного призовника про стан його здоров'я, фізичний розвиток, придатність до військової служби і можливість призначення до того чи іншого виду (роду військ) Збройних Сил, іншого військового формування, а стосовно призовників, які мають захворювання, - про необхідність надання їм відстрочки від призову за станом здоров'я або направлення їх на додаткове медичне обстеження чи лікування;

військовий комісар ознайомлює членів комісії з даними, що характеризують призовника, та висловлює свої пропозиції щодо його призначення;

члени районної призовної комісії уточнюють у призовника дані про склад сім'ї, матеріальне становище, житлові умови, розмір його заробітку і заробітку членів сім'ї, якщо призовник навчається, де і на якому курсі, місце, посаду і стаж роботи, виробничі показники, за якою спеціальністю пройшов підготовку в навчальному закладі ТСО або в професійно-технічному навчальному закладі, чи потребує допомоги сім'я, якщо його буде призвано на строкову військову службу.

Районною призовною комісією приймається відповідне рішення, яке заноситься до книги протоколів засідань районної призовної комісії (додаток 16). Це рішення оголошується призовнику головою комісії.

Голова районної призовної комісії зобов'язаний наприкінці робочого дня підбити підсумки роботи комісії за день і вжити заходів до виправлення допущених помилок, оголосити дату і порядок проведення чергового засідання та нагадати членам комісії і лікарям-спеціалістам про необхідність вивчення особових справ призовників, які викликаються на чергове засідання призовної комісії.

77. Відповідно до результатів медичного огляду призовника, його моральних і професійних якостей, рівня освіти, а також матеріального і соціального стану призовника та членів його сім'ї районна призовна комісія виносить і оголошує одне з рішень, яке заноситься до облікової карти призовника та до книги протоколів засідань призовної комісії, про:

придатність до військової служби і призов на строкову військову службу з призначенням до виду (роду військ) Збройних Сил, інших військових формувань, а також визначає термін відправлення його у військову частину;

тимчасову непридатність до військової служби і надання відстрочки за станом здоров'я;

надання відстрочки або звільнення від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтями 17 і 18 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

непридатність за станом здоров'я до військової служби в мирний час, обмежену здатність до військової служби у воєнний час і зарахування в запас;

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

зняття з військового обліку у зв'язку з утратою громадянства України.

75. Приймаючи рішення про призначення призовників до відповідного виду (роду військ) Збройних Сил, іншого військового формування, районна призовна комісія бере за основу одержані ними освіту і технічну підготовку, виробничу кваліфікацію, придатність до військової служби за станом здоров'я та фізичним розвитком, морально-ділові якості, а також враховує потребу в накопиченні відповідних спеціалістів запасу для комплектування військ за мобілізаційним планом.

79. Призов на строкову військову службу громадян, які мають виробничу кваліфікацію і досвід роботи в галузях національної економіки, та їх призначення до виду (роду військ) Збройних Сил, інших військових формувань повинні проводитися з додержанням таких вимог:

призовники, які працюють на підприємствах, пов'язаних з випуском ракетної, авіаційної, бронетанкової, автотранспортної техніки і радіотехнічної апаратури, у разі коли вони за станом здоров'я придатні до військової служби, направляються незалежно від рівня їх освітньої підготовки, як правило, для комплектування відповідно ракетних, авіаційних, танкових, автомобільних та радіотехнічних частин, а також кораблів Військово-Морських Сил і Державної прикордонної служби; ( Абзац другий пункту 79 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 від 04.09.2003 )

призовники, які працюють на суднах морського та річкового флотів, суднобудівних та судноремонтних підприємствах, з числа жителів приморських районів і рибалок, а також особи, які мають звання майстрів і кандидатів у майстри з водних видів спорту, у разі придатності за станом здоров'я до служби у Військово-Морських Силах або у Прикордонних військах незалежно від рівня їх освітньої підготовки, направляються, як правило, на службу до Військово-Морських Сил і на кораблі Державної прикордонної служби; ( Абзац третій пункту 79 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 від 04.09.2003 )

призовники, які працюють на підприємствах, що випускають іншу військову продукцію, направляються, як правило, незалежно від рівня їх освітньої підготовки на комплектування тих видів (родів військ) Збройних Сил, інших військових формувань, для яких виробляється ця продукція;

призовники, які мають підготовку або досвід роботи на підприємствах за фахом електромеханіка, електротехніка, техніка з механізації трудомістких процесів, слюсаря-сантехніка, геодезиста, техніка із зв'язку, техніка із стандартизації, машиніста котлів, майстра локомотивного депо, машиніста і помічника машиніста тепловоза, машиніста екскаватора, машиніста бульдозера, машиніста крана (кранівника), кабельника-спаювальника, монтажника зв'язку-лінійника, направляються, як правило, на комплектування ракетних і зенітно-ракетних частин, якщо вони відповідають вимогам служби в цих військах;

призовники, які володіють спеціальністю токаря, фрезерувальника, слюсаря-судноремонтника, слюсаря-монтажника суднового, котельника суднового, трубопровідника суднового, суднокорпусника-ремонтника, складальника корпусів металевих суден, електромонтажника суднового, ізолювальника суднового електрогазозварювальника, механіка дизельної і холодильної установок, слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, столяра суднового, тесляра суднового, маляра, направляються, як правило, на комплектування плаваючих і берегових судноремонтних підрозділів Військово-Морських Сил.

80. Громадяни, призвані на строкову військову службу з числа випускників вищих навчальних закладів, направляються, як правило, в навчальні частини для підготовки сержантів, старшин і спеціалістів - солдатів і матросів - за спеціальностями, спорідненими з їх освітою.

Призовники, які не відповідають вимогам підготовки в навчальних частинах, направляються на комплектування військових частин і призначаються на посади, споріднені з їх освітою і профілем підготовки.

Призовники, які закінчили коледжі, технікуми, училища, інші навчальні заклади, що до них прирівнюються, професійно-технічні навчальні заклади, а також ті, що пройшли підготовку з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах ТСО та професійно-технічних навчальних закладах, направляються у види (роди військ) Збройних Сил, інші військові формування для служби, як правило, за спеціальностями, здобутими у відповідних навчальних закладах.

81. Районні військові комісаріати зобов'язані до проведення призову виявити через правоохоронні органи усіх призовників, які притягалися до кримінальної відповідальності, і щодо кожного з них персонально визначити можливість призову на строкову військову службу.

Призовники, які були засуджені до позбавлення волі, на строкову військову службу не направляються.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Военкоматы ловят призывников и отправляют их в армию потому что...

сволочи они, взяток хотят
работа у них такая
так они прикалываются
их заставляют
тренеруют призывников лучше прятаться
сами тренируются

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата