Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: я закончил техникум и поступил в ВУЗ. но меня все равно военкомат приписал к призыву на военную службу уже этой осенью.. я не хочу.. они ссылаются на...
Ответ здесьАнекдот в тему

При приеме-передаче дел и должности новому министру обороны Сергей Иванов подарил ему на память затрепанную книгу Вооруженные Силы для чайников.


  Статистика  
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу

I. Загальні питання

1. Це Положення визначає:

повноваження органів військового управління та обов'язки посадових осіб Збройних Сил з підготовки юнаків до військової служби, підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу;

основні вимоги до підготовки допризовників та призовників до військової служби;

порядок приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку призовників та взаємодію військових комісаріатів з державними органами та органами місцевого самоврядування з питань виконання громадянами правил військового обліку;

порядок призову громадян на строкову військову службу та відправлення їх до військових частин.

2. Комплектування військових частин, військових навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань (далі – Збройні Сили та інші військові формування) військовослужбовцями строкової служби проводиться шляхом призову на строкову військову службу громадян призовного віку.

Громадяни, призвані на строкову військову службу, пропорційно розподіляються між Збройними Силами та іншими військовими формуваннями з урахуванням стану здоров'я, фізичного розвитку, освітньої та спеціальної підготовки, ділових, психологічних, моральних якостей, а також з урахуванням потреби у військовонавчених ресурсах військовозобов'язаних.

3. Командувачі військ оперативних командувань, військовий комісар Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські військові комісари, міські та районні військові комісари (далі - обласні, районні військові комісари) здійснюють керівництво та несуть відповідальність за всебічну підготовку громадян до військової служби, проведення найбільш доцільного пропорційного розподілу молодого поповнення в інтересах забезпечення високої бойової готовності об'єднань, з'єднань, військових навчальних закладів та військових частин.

4. Керівництво діяльністю військових комісаріатів з підготовки громадян до військової служби, проведення приписки до призовних дільниць, організації військового обліку призовників та проведення чергового призову громадян на строкову військову службу здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил.

5. На командувачів військ оперативних командувань покладається:

відповідальність за стан роботи у військових комісаріатах з питань підготовки громадян до військової служби, проведення приписки громадян до призовних дільниць, організації ведення їх військового обліку, всебічного вивчення особистих якостей призовників та своєчасного призову на строкову військову службу;

організація контролю за підготовкою призовників з військово-технічних спеціальностей та допризовною підготовкою юнаків;

керівництво та контроль за розробленням планів чергового призову громадян на строкову військову службу в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з урахуванням пропорційного їх розподілу та потреби в накопиченні військовонавчених ресурсів військовозобов'язаних для Збройних Сил та інших військових формувань, організація відправок у військові частини громадян, призваних на строкову військову службу;

підбиття підсумків роботи військових комісаріатів з підготовки та проведення призову за минулий рік на засіданнях військових рад оперативних командувань та доведення їх результатів до начальника Генерального штабу Збройних Сил.

6. Військові комісари несуть відповідальність за проведення приписки до призовних дільниць громадян, яким у рік приписки виповнюється 17 років, забезпечення ведення в повному обсязі військового обліку осіб призовного віку, якісної підготовки громадян до військової служби, своєчасне проведення призову громадян на строкову військову службу та організоване відправлення їх до військових частин.

На військові комісаріати покладається:

здійснення контролю за виконанням громадянами та посадовими особами вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

своєчасне розроблення та подання на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозицій щодо організації підготовки громадян до військової служби, приписки і призову їх на строкову військову службу та організованого відправлення призваних до військових частин;

проведення разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами Товариства сприяння обороні України (ТСО), іншими громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями, навчальними закладами активної роботи з підготовки громадян допризовного та призовного віку до військової служби, роз'яснення вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

забезпечення формування навчальних груп призовників для підготовки у навчальних закладах ТСО та професійно-технічних навчальних закладах, а також контроль за ходом підготовки спеціалістів;

своєчасний добір та проведення інструктивно-методичних занять з лікарями, технічними працівниками та іншим обслуговуючим персоналом, який залучається для роботи на призовних дільницях;

підготовка пропозицій щодо визначення персонального складу призовних комісій Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст та подання їх на затвердження Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головам місцевих державних адміністрацій відповідно.

II. Підготовка допризовників і призовників до строкової військової служби

Підготовка допризовників і призовників до строкової військової служби включає:

допризовну підготовку;

підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей;

фізичну підготовку;

лікувально-оздоровчу роботу;

підвищення рівня освітньої підготовки;

вивчення державної мови;

патріотичне виховання.

Допризовна підготовка і підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей

7. Допризовна підготовка і підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей організовується та проводиться відповідно до вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. N 1770 "Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2121).

Фізична підготовка

8. Метою фізичної підготовки громадян допризовного і призовного віку є підготовка фізично міцних юнаків шляхом залучення до занять військово-прикладними видами спорту для подальшого проходження ними військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях.

9. Фізична підготовка допризовників і призовників організовується за програмою фізичної культури центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, спортивних товариствах і клубах.

10. На районні військові комісаріати покладається:

планування та організація у взаємодії з місцевими органами управління у галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту заходів щодо підвищення рівня фізичної підготовки громадян допризовного і призовного віку;

проведення добору призовників-спортсменів, які мають спортивні розряди, з метою укомплектування спортивних підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, збірних команд міст, районів, областей для участі в спортивних змаганнях допризовної молоді.

Про хід роботи з фізичної підготовки військові комісаріати повинні один раз на рік інформувати місцеві органи виконавчої влади, обласний військовий комісаріат.

Лікувально-оздоровча робота

11. Лікувально-оздоровча робота з громадянами допризовного і призовного віку організовується за місцем їх проживання, навчання або роботи в лікувально-профілактичних і фізкультурно-оздоровчих закладах.

12. Метою лікувально-оздоровчої роботи є виявлення захворювань, лікування та оздоровлення громадян допризовного та призовного віку для підвищення ступеня їх придатності до військової служби.

Органи управління охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя відповідно до законодавства забезпечують проведення лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів з громадянами допризовного і призовного віку.

Підвищення рівня освітньої підготовки та вивчення державної мови

13. У період проведення приписки громадян до призовних дільниць військові комісаріати зобов'язані виявляти призовників, які мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою. При цьому складаються списки призовників, які:

навчаються в навчальних закладах і мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою, для інформування керівників навчальних закладів щодо організації з ними додаткових занять;

не навчаються в навчальних закладах і мають низьку освітню підготовку, для передачі місцевим органам управління у галузі освіти і науки, з метою прикріплення їх до навчальних закладів або направлення на відповідні курси.

Контроль за відвідуванням призовниками відповідних навчальних закладів і курсів покладається на місцеві органи управління у галузі освіти і науки.

Патріотичне виховання

14. Головним завданням у підготовці громадян допризовного та призовного віку до військової служби є виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни.

15. Військові комісаріати за участю місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових, молодіжних та інших громадських організацій зобов'язані проводити систематичну роботу з патріотичного виховання молоді, зосереджуючи увагу на:

роз'ясненні внутрішньої та зовнішньої політики держави, рішень Президента України та Кабінету Міністрів України щодо зміцнення Збройних Сил, інших військових формувань, пропаганди успіхів, висвітлення історичного шляху Збройних Сил та інших військових формувань;

активізації роботи з професійної орієнтації громадян на опанування військових спеціальностей;

роз'ясненні серед громадян вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", Військової присяги на вірність Українському народові та військових статутів;

організації зустрічей з ветеранами війни, відмінниками бойової підготовки Збройних Сил та інших військових формувань, відвідування військових частин, кораблів, вищих військових навчальних закладів і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

налагодженні відносин підприємств, установ, організацій і навчальних закладів з військовими частинами і кораблями, де проходять службу громадяни, яких призвано на строкову військову службу з цих колективів.

16. Військові комісаріати вносять свої пропозиції відповідним місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, а також громадським організаціям щодо вдосконалення патріотично-виховної роботи серед молоді з метою забезпечення її належної організації в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях та за місцем проживання.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Как вы относитесь к сайту о военкомате и вопросах, связаных с военкоматами, отсрочками службой в армии?

Необходим
Полезен
Интересен
Не интересен
Не нужен

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата