Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Какие документы , законы , постанови , приказы - определяют годность призывника для прохождения службы в ВС Украины.
Ответ здесьАнекдот в тему

В военкомате:
- Возьмите меня в армию, хоть на войну - я храбрый!
- Становитесь к стенке.
Военком взял пистолет и стал стрелять вокруг новобранца. Выстрелы все ближе, даже задело шапку. После экзекуции военком положил пистолет на стол:
- Да, вы действительно храбрый человек. За шапку я вам, конечно, заплачу...
- А за кальсоны?


  Статистика  
 
 
 

46. У разі вибуття призовників без зняття з військового обліку або неприбуття їх для взяття на військовий облік за новим місцем проживання військові комісаріати повинні вживати негайних заходів до розшуку таких призовників через батьків, органи внутрішніх справ, навчальні заклади та інші організації. Документація щодо розшуку призовників підшивається в їх особові справи.

47. Особи, які одержали відстрочку від призову за сімейними обставинами, для продовження навчання та з інших причин, а також не призвані на строкову військову службу в установлені терміни з інших обставин, підлягають обліку нарівні з усіма призовниками до досягнення ними 25-річного віку.

48. За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсуття або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

49. У адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні виконавчі органи рад для забезпечення якісного військового обліку зобов'язані:

вести облік призовників, які прибули з іншої місцевості (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на термін понад 3 місяці, та виключати їх із списків після вибуття із зазначених та інших підстав;

виявляти громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць, і направляти їх до районних військових комісаріатів;

оповіщати на вимогу районного військового комісаріату призовників про їх виклик до районного військового комісаріату і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом;

не менше ніж раз на рік звіряти списки призовників, що перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування, з особистими картками призовників, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах у межах відповідної території;

здійснювати контроль за відвідуванням призовниками лікувальних закладів, до яких вони направлені на медичне обстеження (лікування);

вносити у п'ятиденний термін до списків призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, зміни стосовно їх освітньої підготовки, місця роботи, посади, сімейного стану та місця проживання і щомісяця сповіщати про зміни районний військовий комісаріат;

звіряти не менше ніж раз на рік списки призовників, які перебувають на військовому обліку, з будинковими книгами (картками прописки), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням призовників за місцем проживання шляхом подвірного обходу. Звірення списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з обліковими даними районного військового комісаріату провадиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші терміни за рішенням районного військового комісаріату;

складати і щороку в установлені Міноборони терміни подавати районним військовим комісаріатам списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Адміністрація підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності в процесі виконання заходів з ведення обліку призовників зобов'язана:

під час прийняття призовників на роботу (навчання) перевіряти у них наявність посвідчень про приписку і взяття їх на військовий облік за місцем проживання. Призовники, які не перебувають на військовому обліку, приймаються на роботу (навчання) тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах за місцем проживання;

забезпечити повноту військового обліку призовників, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах за встановленими правилами і формою;

систематично звіряти дані в особистих картках призовників, учнів та студентів, які є призовниками, із записами в посвідченнях про приписку і подавати ці картки один раз на рік районним військовим комісаріатам для звіряння з обліковими даними військових комісаріатів;

вести систематичний облік змін даних про сімейний стан призовників, місце проживання, службове становище, освітню, технічну та іншу підготовку, у п'ятиденний термін вносити ці дані до їх особистих карток і повідомляти про них відповідні районні військові комісаріати у визначені терміни;

подавати щороку у встановлені Міноборони терміни списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць:

оповіщати на вимогу військових комісарів призовників про виклик їх до районного військового комісаріату і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом;

у семиденний термін повідомляти районні військові комісаріати про щойно прийнятих на роботу (навчання) призовників або звільнених з роботи (відрахованих з навчальних закладів).

50. Обов'язки органів внутрішніх справ, державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів дізнання та досудового слідства, медико-соціальних експертних комісій, керівників лікувальних закладів, житлово-експлуатаційних та інших організацій або підприємств, що здійснюють експлуатацію будинків, а також домовласників щодо виконання правил ведення військового обліку, визначено у статті 38 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". ( Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1854 від 12.12.2002 - набуває чинності з 01.01.2004 року )

51. Обласний військовий комісар здійснює безпосереднє керівництво роботою щодо військового обліку призовників, яка проводиться у районних військових комісаріатах, що ведуть персонально-якісний облік призовників, а також у відповідних виконавчих органах сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів (далі - облікові органи), житлово-експлуатаційних та інших організаціях, на підприємствах, в установах, які здійснюють експлуатацію будинків, у домовласників, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах незалежно від підпорядкування і форми власності, і несе відповідальність за стан такого обліку призовників.

На обласний військовий комісаріат покладається:

узагальнення та аналіз облікових даних про кількісний і якісний склад призовників, які проживають у кожному районі, та області в цілому;

здійснення контролю за станом військового обліку призовників і додержанням ними правил військового обліку;

аналіз стану роботи щодо військового обліку в підпорядкованих районних військових комісаріатах, узагальнення передового досвіду такої роботи та його поширення;

організація та проведення підготовки працівників облікових органів, що ведуть військовий облік призовників.

52. Штаб оперативного командування веде військовий облік призовників по кожному обласному військовому комісаріату і в цілому за оперативним командуванням.

На штаб оперативного командування покладається:

забезпечення керівництва та дієвого контролю за веденням військового обліку призовників в облікових органах, що перебувають на території оперативного командування;

узагальнення та аналіз звітних даних про призовників, які проживають на території відповідних областей, і за оперативним командуванням у цілому;

аналіз стану роботи з військового обліку у військових комісаріатах оперативного командування, узагальнення передового досвіду роботи і його поширення;

організація підготовки працівників військових комісаріатів, які ведуть військовий облік призовників.

V. Вивчення особистих якостей призовників і проведення їх відбору для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань

53. Всебічне вивчення особистих якостей призовників є найважливішим завданням військових комісаріатів щодо належного комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, метою якого є забезпечення призовних комісій повними та об'єктивними даними про призовників для прийняття ними правильних рішень про призначення призовників за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями, а також виявлення громадян, придатних для опанування військово-технічними спеціальностями, та кандидатів для вступу до вищих військових і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи.

Вивчення особистих якостей призовників здійснюється на підставі планомірного накопичення у військових комісаріатах відомостей про їх ділові, моральні і психологічні якості, стан здоров'я, фізичний розвиток, освітню і спеціальну підготовку та сімейний стан.

54. Вивчення особистих якостей призовників повинно здійснюватися у період від терміну приписки їх до призовних дільниць до терміну відправки у військові частини без розкриття їх призначення за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями.

Вивченням особистих якостей призовників повинні займатися посадові особи військових комісаріатів із залученням до цієї роботи викладачів допризовної підготовки навчальних закладів та офіцерів запасу.

Ця робота проводиться під особистим керівництвом військового комісара.

У районних військових комісаріатах щороку розробляються плани вивчення особистих якостей призовників, у яких передбачаються конкретні терміни, кількісні показники, методи вивчення і відповідальні виконавці. До плану додаються списки призовників.

З усіма особами, які залучаються до роботи з вивчення особистих якостей призовників, проводиться інструктивне заняття з ознайомленням з планом, списками призовників, вимогами керівних документів, особливостями добору поповнення для режимних частин, порядком проведення бесід і заповнення листків вивчення та іншими питаннями.

Вивчення особистих якостей призовників здійснюється шляхом проведення:

індивідуальних бесід з призовником, його батьками або особами, які їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства, установи, організації, навчального закладу, в якому працює (навчається) призовник;

аналізу та узагальнення відомостей і документів, одержаних на призовників районними військовими комісаріатами від органів внутрішніх справ, судів, органів дізнання та досудового слідства, лікувально-профілактичних закладів, житлово-експлуатаційних організацій, підприємств тощо.

У процесі вивчення особистих якостей призовників обов'язково виявляються особи, які притягалися до кримінальної чи адміністративної відповідальності, перебувають під слідством чи судом, на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших лікувально-профілактичних закладах.

На підставі проведеного вивчення особисті якості кожного призовника повинні бути об'єктивно оцінені.

За результатами вивчення відповідна інформація заноситься до листа вивчення.

55. Під час вивчення особистих якостей призовників проводиться їх добір для комплектування режимних частин в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами.

56. До початку призову районні військові комісаріати повинні мати повні об'єктивні дані про наявність та стан призовних ресурсів з тим, щоб виключити можливість призову на строкову військову службу осіб, які мають право на відстрочку, непридатних до військової служби за станом здоров'я, а також не допустити направлення до режимних частин призовників, які не відповідають вимогам служби в цих частинах.

Матеріали про вивчення особистих якостей призовників із своїми висновками районні військові комісари подають призовним комісіям, які відповідно до результатів вивчення приймають рішення про направлення призовників для проходження строкової військової служби.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Как вы относитесь к сайту о военкомате и вопросах, связаных с военкоматами, отсрочками службой в армии?

Необходим
Полезен
Интересен
Не интересен
Не нужен

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата