Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Я отучился в ВУЗЕ. Был прописан в общежитии. После этого я выписался и прописался дома. По идее у них не было моего дела. Но кажется пришлось...
Ответ здесьАнекдот в тему

Сын генерала играет в солдатики:
- Пап, смотри, я тут правый фланг построил, а тут левый...
- Правильно, молодец сынок! А вот это наверно резерв притаился?
- Нет, это мне солдатики дачу строят...


  Статистика  
 
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 березня 2002 р. N 352
Київ

Про затвердження Положення про
підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1854 від 12.12.2002 - набуває чинності з 01.01.2004 року N 1402 від 04.09.2003 )


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу (додається).


Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2002 р. N 352

ПОЛОЖЕННЯ
про підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу

I. Загальні питання

1. Це Положення визначає:

повноваження органів військового управління та обов'язки посадових осіб Збройних Сил з підготовки юнаків до військової служби, підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу;

основні вимоги до підготовки допризовників та призовників до військової служби;

порядок приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку призовників та взаємодію військових комісаріатів з державними органами та органами місцевого самоврядування з питань виконання громадянами правил військового обліку;

порядок призову громадян на строкову військову службу та відправлення їх до військових частин.

2. Комплектування військових частин, військових навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань (далі – Збройні Сили та інші військові формування) військовослужбовцями строкової служби проводиться шляхом призову на строкову військову службу громадян призовного віку.

Громадяни, призвані на строкову військову службу, пропорційно розподіляються між Збройними Силами та іншими військовими формуваннями з урахуванням стану здоров'я, фізичного розвитку, освітньої та спеціальної підготовки, ділових, психологічних, моральних якостей, а також з урахуванням потреби у військовонавчених ресурсах військовозобов'язаних.

3. Командувачі військ оперативних командувань, військовий комісар Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські військові комісари, міські та районні військові комісари (далі - обласні, районні військові комісари) здійснюють керівництво та несуть відповідальність за всебічну підготовку громадян до військової служби, проведення найбільш доцільного пропорційного розподілу молодого поповнення в інтересах забезпечення високої бойової готовності об'єднань, з'єднань, військових навчальних закладів та військових частин.

4. Керівництво діяльністю військових комісаріатів з підготовки громадян до військової служби, проведення приписки до призовних дільниць, організації військового обліку призовників та проведення чергового призову громадян на строкову військову службу здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил.

5. На командувачів військ оперативних командувань покладається:

відповідальність за стан роботи у військових комісаріатах з питань підготовки громадян до військової служби, проведення приписки громадян до призовних дільниць, організації ведення їх військового обліку, всебічного вивчення особистих якостей призовників та своєчасного призову на строкову військову службу;

організація контролю за підготовкою призовників з військово-технічних спеціальностей та допризовною підготовкою юнаків;

керівництво та контроль за розробленням планів чергового призову громадян на строкову військову службу в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з урахуванням пропорційного їх розподілу та потреби в накопиченні військовонавчених ресурсів військовозобов'язаних для Збройних Сил та інших військових формувань, організація відправок у військові частини громадян, призваних на строкову військову службу;

підбиття підсумків роботи військових комісаріатів з підготовки та проведення призову за минулий рік на засіданнях військових рад оперативних командувань та доведення їх результатів до начальника Генерального штабу Збройних Сил.

6. Військові комісари несуть відповідальність за проведення приписки до призовних дільниць громадян, яким у рік приписки виповнюється 17 років, забезпечення ведення в повному обсязі військового обліку осіб призовного віку, якісної підготовки громадян до військової служби, своєчасне проведення призову громадян на строкову військову службу та організоване відправлення їх до військових частин.

На військові комісаріати покладається:

здійснення контролю за виконанням громадянами та посадовими особами вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

своєчасне розроблення та подання на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозицій щодо організації підготовки громадян до військової служби, приписки і призову їх на строкову військову службу та організованого відправлення призваних до військових частин;

проведення разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами Товариства сприяння обороні України (ТСО), іншими громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями, навчальними закладами активної роботи з підготовки громадян допризовного та призовного віку до військової служби, роз'яснення вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

забезпечення формування навчальних груп призовників для підготовки у навчальних закладах ТСО та професійно-технічних навчальних закладах, а також контроль за ходом підготовки спеціалістів;

своєчасний добір та проведення інструктивно-методичних занять з лікарями, технічними працівниками та іншим обслуговуючим персоналом, який залучається для роботи на призовних дільницях;

підготовка пропозицій щодо визначення персонального складу призовних комісій Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст та подання їх на затвердження Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головам місцевих державних адміністрацій відповідно.

II. Підготовка допризовників і призовників до строкової військової служби

Підготовка допризовників і призовників до строкової військової служби включає:

допризовну підготовку;

підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей;

фізичну підготовку;

лікувально-оздоровчу роботу;

підвищення рівня освітньої підготовки;

вивчення державної мови;

патріотичне виховання.

Допризовна підготовка і підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей

7. Допризовна підготовка і підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей організовується та проводиться відповідно до вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. N 1770 "Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2121).

Фізична підготовка

8. Метою фізичної підготовки громадян допризовного і призовного віку є підготовка фізично міцних юнаків шляхом залучення до занять військово-прикладними видами спорту для подальшого проходження ними військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях.

9. Фізична підготовка допризовників і призовників організовується за програмою фізичної культури центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, спортивних товариствах і клубах.

10. На районні військові комісаріати покладається:

планування та організація у взаємодії з місцевими органами управління у галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту заходів щодо підвищення рівня фізичної підготовки громадян допризовного і призовного віку;

проведення добору призовників-спортсменів, які мають спортивні розряди, з метою укомплектування спортивних підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, збірних команд міст, районів, областей для участі в спортивних змаганнях допризовної молоді.

Про хід роботи з фізичної підготовки військові комісаріати повинні один раз на рік інформувати місцеві органи виконавчої влади, обласний військовий комісаріат.

Лікувально-оздоровча робота

11. Лікувально-оздоровча робота з громадянами допризовного і призовного віку організовується за місцем їх проживання, навчання або роботи в лікувально-профілактичних і фізкультурно-оздоровчих закладах.

12. Метою лікувально-оздоровчої роботи є виявлення захворювань, лікування та оздоровлення громадян допризовного та призовного віку для підвищення ступеня їх придатності до військової служби.

Органи управління охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя відповідно до законодавства забезпечують проведення лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів з громадянами допризовного і призовного віку.

Підвищення рівня освітньої підготовки та вивчення державної мови

13. У період проведення приписки громадян до призовних дільниць військові комісаріати зобов'язані виявляти призовників, які мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою. При цьому складаються списки призовників, які:

навчаються в навчальних закладах і мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою, для інформування керівників навчальних закладів щодо організації з ними додаткових занять;

не навчаються в навчальних закладах і мають низьку освітню підготовку, для передачі місцевим органам управління у галузі освіти і науки, з метою прикріплення їх до навчальних закладів або направлення на відповідні курси.

Контроль за відвідуванням призовниками відповідних навчальних закладів і курсів покладається на місцеві органи управління у галузі освіти і науки.

Патріотичне виховання

14. Головним завданням у підготовці громадян допризовного та призовного віку до військової служби є виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни.

15. Військові комісаріати за участю місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових, молодіжних та інших громадських організацій зобов'язані проводити систематичну роботу з патріотичного виховання молоді, зосереджуючи увагу на:

роз'ясненні внутрішньої та зовнішньої політики держави, рішень Президента України та Кабінету Міністрів України щодо зміцнення Збройних Сил, інших військових формувань, пропаганди успіхів, висвітлення історичного шляху Збройних Сил та інших військових формувань;

активізації роботи з професійної орієнтації громадян на опанування військових спеціальностей;

роз'ясненні серед громадян вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", Військової присяги на вірність Українському народові та військових статутів;

організації зустрічей з ветеранами війни, відмінниками бойової підготовки Збройних Сил та інших військових формувань, відвідування військових частин, кораблів, вищих військових навчальних закладів і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

налагодженні відносин підприємств, установ, організацій і навчальних закладів з військовими частинами і кораблями, де проходять службу громадяни, яких призвано на строкову військову службу з цих колективів.

16. Військові комісаріати вносять свої пропозиції відповідним місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, а також громадським організаціям щодо вдосконалення патріотично-виховної роботи серед молоді з метою забезпечення її належної організації в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях та за місцем проживання.

III. Організація роботи з приписки громадян до призовних дільниць

17. Приписка громадян до призовних дільниць проводиться відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", вимог цього Положення, наказів та директив Міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил.

Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Крім того, у період приписки вивчаються ділові і моральні якості допризовників.

На підставі даних про приписку громадян до призовних дільниць районними військовими комісаріатами проводиться попередній розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, виявляються кандидати для направлення до вступу у вищі військові і вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи, здійснюється направлення призовників для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади ТСО і професійно-технічні навчальні заклади та вирішуються інші питання, пов'язані з підготовкою юнаків до військової служби.

До призовних дільниць щороку протягом січня – березня приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними військовими комісаріатами за місцем проживання.

Приписці до призовних дільниць підлягають усі юнаки, які постійно чи тимчасово проживають на території району (міста), крім осіб, що відбувають покарання за вироками суду в місцях позбавлення волі, іноземних громадян та осіб без громадянства.

Для проведення приписки громадян до призовних дільниць у районах (містах) утворюються комісії з питань приписки у складі районного військового комісара (голова комісії), лікарів, які беруть участь у медичному огляді допризовників, - хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, окуліста, отоларинголога і стоматолога, а також секретаря комісії з числа молодшого медичного персоналу.

У разі потреби для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, можуть залучатися інші лікарі - спеціалісти згідно з розпорядженнями голів держадміністрацій (виконавчих органів міських рад).

Для організації роботи медичного персоналу призначається старший лікар.

На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених членів комісії також визначається та затверджується резервний склад комісії з питань приписки.

Обов'язки, покладені на районні (міські) комісії з питань приписки, визначено у статті 14 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

Згідно із статтею 43 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" на період приписки громадян до призовних дільниць місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити військові комісаріати обладнаними приміщеннями, які відповідають вимогам проведення цієї роботи, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільними транспортними засобами, а також забезпечити охорону громадського порядку.

18. Щороку перед проведенням приписки громадян до призовних дільниць районні військові комісаріати зобов'язані проводити такі підготовчі заходи:

уточнити перелік житлово-експлуатаційних організацій, підприємств та інших організацій або установ, які здійснюють експлуатацію будинків, незалежно від підпорядкування і форми власності, домовласників, органів місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку призовників, підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форми власності та навчальних закладів, зобов'язаних подавати районним військовим комісаріатам списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 1), і не пізніше 1 грудня кожного року одержати ці списки;

перевірити з виїздом працівників районних військових комісаріатів на місця або викликом у військовий комісаріат відповідних посадових осіб з картками приписки, по квартирними картками або домовими книгами, чи всі громадяни, які підлягають приписці до призовних дільниць, включені до поданих списків, і зробити про це запис у списках;

уточнити списки, одержані від житлово-експлуатаційних організацій, домовласників, органів місцевого самоврядування, складені за місцем проживання, з аналогічними списками, одержаними від підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, складеними за місцем роботи (навчання), і переконатися, чи всі громадяни включені до зазначених списків;

щороку до 30 грудня на основі уточнених списків скласти зведений список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 2);

зробити запити і одержати на громадян, які підлягають приписці:

від лікувально-профілактичних закладів - медичні картки амбулаторного хворого з вкладками до них, списки осіб, узятих на диспансерний облік з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань, захворювань шкіри, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м'язів, суглобів та витяги з історії хвороби, дані лікарського обстеження та диспансерного нагляду, що свідчать про стан здоров'я;

від відділів соціального захисту - відомості про осіб, визнаних інвалідами;

від навчальних закладів для осіб, які мають вади у фізичному чи психічному розвитку, - медико-педагогічні характеристики;

від органів управління освіти і науки - перелік навчальних закладів (курсів), до яких прикріплятимуться громадяни для підвищення освітнього рівня і вивчення державної мови;

від органів внутрішніх справ - списки осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності, а також осіб, які викликалися до органів внутрішніх справ з приводу антисуспільної поведінки, зловживання алкоголем або вживання наркотичних засобів тощо;

від органів дізнання та досудового слідства - списки осіб, щодо яких ведеться дізнання або досудове слідство, а від судів - щодо осіб, кримінальні справи яких розглядаються судом;

від органів управління охорони здоров'я – списки лікувально-профілактичних закладів, до яких прикріплятимуться для медичного обстеження і лікування юнаки допризовного і призовного віку, що потребують стаціонарного (амбулаторного) медичного обстеження (лікування).

19. Після одержання директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил про проведення приписки громадян до призовних дільниць:

а) штаб оперативного командування:

розробляє директиву начальника штабу оперативного командування, в якій даються вказівки обласним військовим комісаріатам про порядок і терміни проведення приписки громадян до призовних дільниць;

складає план проведення приписки і надає допомогу під час її проведення в областях і районах. У плані поряд з іншими заходами передбачає також залучення лікарів-спеціалістів військово-лікарської комісії і військових лікувально-профілактичних закладів оперативного командування для забезпечення контролю і надання допомоги в проведенні медичного огляду громадян;

б) обласний військовий комісаріат:

розробляє план і вказівки районним військовим комісаріатам про порядок і терміни проведення приписки у кожному районі і доводить витяги з планів з відповідними вказівками до районних військових комісаріатів;

разом з обласним органом управління охорони здоров'я визначає порядок забезпечення медикаментами та інструментарієм для оснащення лікарських кабінетів призовних дільниць і обласних збірних пунктів та порядок залучення лікарів-спеціалістів обласних лікувальних закладів для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці;

в) районний військовий комісаріат розробляє план підготовки і проведення приписки громадян до призовних дільниць, у якому передбачаються:

порядок оповіщення та терміни виклику громадян для приписки до призовної дільниці;

термін складання іменних списків та графік явки громадян на приписку до призовної дільниці за днями. На приписку до призовної дільниці повинно викликатися не більш як 50 осіб на день;

заходи щодо обладнання приміщень призовних дільниць;

добір лікарів - спеціалістів для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці;

розрахунок необхідної кількості технічних працівників, обслуговуючого персоналу та транспортних засобів для забезпечення організованого і якісного проведення приписки громадян до призовних дільниць;

терміни проведення інструктивно-методичних занять з особами, які залучені до проведення приписки.

Крім того, районні військові комісаріати до початку роботи комісій з питань приписки зобов'язані:

скласти графік явки громадян для проходження рентгенологічного (флюорографічного) обстеження органів грудної клітки і здавання аналізів;

скласти графік явки громадян на приписку до призовної дільниці та іменні списки за днями;

провести одно- чи дводенні інструктивно-методичні заняття з членами комісії з питань приписки, з технічними працівниками, керівниками (посадовими особами, які ведуть облік призовників) житлово-експлуатаційних організацій, органів місцевого самоврядування, керівниками підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій.

20. Про заходи, які планується проводити під час проведення приписки, обласні та районні військові комісари щороку в листопаді інформують місцеві держадміністрації (виконавчий орган міської ради) та надають пропозиції щодо забезпечення своєчасного і якісного виконання цієї роботи.

21. Оповіщення про явку на приписку проводиться наказами районних військових комісарів (додаток 3). Накази щороку видаються не пізніше 25 грудня. Конкретні терміни явки до призовних дільниць для проходження приписки установлюються районними військовими комісаріатами у повістках (додаток 4), вручення яких провадиться через житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, відповідні органи рад, підрозділи по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

Наказ районного військового комісара надсилається підприємствам, установам, організаціям та навчальним закладам. Про проведення приписки повідомляється через засоби масової інформації.

У необхідних випадках повістки можуть вручатися громадянам безпосередньо за місцем їх проживання.

Від явки на приписку звільняються лише особи, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування, що повинно підтверджуватися довідками відповідних лікувально-профілактичних закладів або медико-соціальних експертних комісій.

22. Усі громадяни, які викликаються районними військовими комісаріатами для проходження приписки, зобов'язані прибути до призовних дільниць у терміни, зазначені у повістці.

Поважними причинами неприбуття громадян до призовних дільниць у терміни, встановлені районним військовим комісаріатом, вважаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини, які позбавили громадянина особисто прибути;

смерть або тяжка хвороба близького родича.

Причини неприбуття повинні підтверджуватися відповідними документами.

23. Громадян, які прибувають для проходження приписки, зустрічає черговий по призовній дільниці, який роз'яснює їм правила поведінки на призовній дільниці і веде облік явки за списками.

Начальник другого відділення районного військового комісаріату або помічник районного військового комісара з питань призову (далі - начальник другого відділення районного військового комісаріату) проводить бесіду з кожним допризовником та перевіряє наявність необхідних документів і повноту заповнення технічними працівниками, залученими для роботи на призовних дільницях, облікової карти та особової справи призовника.

Паспорти, свідоцтва про народження, а також інші особисті документи повертаються їх власникам.

Документи, що свідчать про стан здоров'я допризовника, відповідні повідомлення органів внутрішніх справ, суду, органів дізнання та досудового слідства, державних органів реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища, імені та по батькові, дати і місця народження підшиваються в особову справу призовника. Облікова карта призовника зберігається в його особовій справі. ( Абзац четвертий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1854 від 12.12.2002 – набуває чинності з 01.01.2004 року )

24. Медичний огляд громадян, які приписуються до призовних дільниць, та визначення придатності їх до військової служби за станом здоров'я здійснюються методом індивідуальної оцінки відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, яке затверджується Міністром оборони за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Громадяни, які приписуються до призовних дільниць, проходять рентгенологічне (флюорографічне), лабораторне та у разі потреби інші види медичного обстеження.

Після закінчення медичного огляду кожний лікар заносить до облікової карти призовника та інших документів, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах, дані про встановлений діагноз, висновок про ступінь придатності до військової служби, про обмеження призначення за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями, дату проходження медичного огляду і скріплює своїм підписом. Дані про медичний огляд та встановлений діагноз заносяться також у вкладку до медичної карти амбулаторного хворого.

25. До книги протоколів засідань комісії з питань приписки (додаток 5) заносяться прізвища всіх громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць згідно із зведеним списком незалежно від ступеня придатності до військової служби, включаючи тяжко хворих осіб, які не могли особисто прибути до призовної дільниці.

Прізвища громадян, направлених на додаткове медичне обстеження, до книги протоколів засідань комісії з питань приписки (далі - книга протоколів) заносяться в день проходження ними вперше цієї комісії.

Остаточні рішення про придатність до військової служби таких громадян комісією з питань приписки приймаються після проведення додаткових обстежень і прізвища цих громадян заносяться до книги протоколів удруге. Якщо до часу складання підсумкового звіту про приписку громадян до призовної дільниці додаткове обстеження окремих осіб не закінчено, у звіті про приписку ці особи зазначаються як такі, що не закінчили проходження медичного обстеження (лікування).

Старший лікар щодня перевіряє повноту записів та висновків лікарів про придатність призовників до військової служби, потребу в проведенні додаткового медичного обстеження та обґрунтованість встановленого діагнозу; аналізує результати медичного огляду призовників і після закінчення роботи комісії з питань приписки бере участь у складанні звіту про результати приписки та списків осіб, які потребують лікування та медичного нагляду.

Наприкінці кожного робочого дня комісія з питань приписки перевіряє правильність записів, зроблених у книзі протоколів, і підписує протокол.

26. Комісія з питань приписки на підставі поданих документів та особистої бесіди з допризовником з урахуванням роду його діяльності, спеціальності, рівня освітньої підготовки, морально-ділових якостей, загального розвитку і результатів медичного огляду приймає одне з рішень, яке заноситься до книги протоколів:

придатний до військової служби, призначити в ...
(зазначається вид (рід військ) Збройних Сил, інше військове формування та спеціальність, за якою призовника доцільно використати);

тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування;

направлений на додаткове медичне обстеження (із зазначенням терміну явки на комісію вдруге);

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено здатний у воєнний час, зарахувати на облік військовозобов'язаних;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Рішення про необхідність лікування приймається стосовно осіб з виявленими захворюваннями, які можуть бути вилікувані до ступеня придатності до військової служби. Ці особи підлягають направленню до лікувально-профілактичних закладів. Питання про їх придатність до військової служби вирішується призовною комісією у ході чергового призову.

Після проходження приписки відомості про призовників, які потребують медичного обстеження (лікування), військовим комісаріатом передаються органам охорони здоров'я за списками відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах.

Відвідування лікувально-профілактичних і лікувальних закладів згідно з рішенням комісії з питань приписки є обов'язковим.

27. Районний військовий комісар у процесі приписки зобов'язаний виявити призовників:

які мають право на відстрочку від призову з різних причин, про що робиться відмітка у відповідному розділі облікової карти призовника;

які потребують обстеження, лікування (медичного нагляду) і прикріплення до лікувально-профілактичних закладів з видачею направлення (додаток 6);

які мають низький рівень освітньої підготовки, а також не володіють або погано володіють державною мовою (інформація про це подається органам управління у галузі освіти і науки для прикріплення їх до відповідних навчальних закладів (курсів);

придатних за станом здоров'я та іншими даними для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах ТСО і професійно-технічних навчальних закладах (відмітка про це робиться в обліковій карті призовника);

які бажають навчатися у вищих військово-навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи (відмітка про це робиться в обліковій карті призовника);

придатних за станом здоров'я та іншими даними до служби в режимних та навчальних частинах (відмітка про це робиться в обліковій карті призовника).

Районний військовий комісар зобов'язаний із числа громадян, приписаних до призовної дільниці і визнаних придатними до військової служби, дібрати якнайбільше призовників для тих видів (родів військ) Збройних Сил та інших військових формувань, які потребують призовників з високими фізичними та моральними якостями і відповідним рівнем освітньої підготовки, враховуючи при цьому їхню цивільну спеціальність та досвід практичної роботи.

Результати співбесіди районного військового комісара з кожним призовником заносяться до листа вивчення особистих якостей призовника (додаток 7).

Наприкінці кожного робочого дня районний військовий комісар зобов'язаний особисто перевірити, чи всі громадяни прибули до призовної дільниці в призначений для них термін. Щодо осіб, які не прибули в призначений термін, уточнюються причини неприбуття і одночасно у разі потреби разом з органами внутрішніх справ вживаються заходи до їх виклику чи розшуку.

28. Громадянам, приписаним до призовних дільниць, видається посвідчення про приписку до призовної дільниці (додаток 8).

Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається за особистим підписом призовника у відомості видачі.

Під час вручення посвідчення про приписку до призовної дільниці районний військовий комісар (начальник другого відділення районного військового комісаріату) зобов'язаний роз'яснити призовникам їх права та обов'язки з додержання правил військового обліку, відповідальність за порушення цих правил і порядок проходження підготовки до військової служби, а особам, щодо яких прийнято рішення про направлення на медичне обстеження (лікування) або для підвищення рівня освітньої підготовки, - про необхідність регулярного відвідування лікувально-профілактичних чи навчальних закладів (курсів).

У разі втрати посвідчення про приписку призовнику видається дублікат. Видача дубліката посвідчення про приписку проводиться за письмовою заявою призовника, в якій зазначаються обставини втрати. Підставою для видачі дубліката посвідчення є рішення районного військового комісара, яке приймається після з'ясування обставин втрати призовником посвідчення про приписку.

29. Громадяни, визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час або непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, на військовий облік призовників не беруться і на підставі рішення комісії з питань приписки одержують військовий квиток, у якому робиться відповідна відмітка. Оформлення військових квитків цим громадянам здійснюється на підставі витягу з книги протоколів засідань комісії з питань приписки (додаток 9).

30. На підставі особових справ і облікових карт призовників у районних військових комісаріатах наприкінці кожного робочого дня заповнюється обліково-алфавітна книга (додаток 10), до якої заносяться прізвища усіх допризовників у день явки на комісію незалежно від прийнятого щодо них рішення, в тому числі особи, яких визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час і непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

31. Після закінчення роботи комісії з питань приписки районні військові комісаріати зобов'язані:

провести у квітні - травні кожного року остаточне звірення наявних у районному військовому комісаріаті облікових даних на громадян, які пройшли приписку, з обліковими даними житлово-експлуатаційних організацій, інших організацій або установ, які здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, органів місцевого самоврядування, підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів усіх форм власності, переконатися в тому, що усіх громадян приписано до призовних дільниць, та зробити відмітку у списках громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

перевірити наявність заведених у районному військовому комісаріаті особових справ на призовників, які пройшли приписку, з даними книги протоколів засідань комісії з питань приписки, обліково-алфавітної книги і зведеним списком. У разі неприбуття громадян для приписки до призовних дільниць районні військові комісаріати разом з місцевими органами виконавчої влади та органами внутрішніх справ вживають заходів до їх виклику чи розшуку;

на підставі підсумкових даних книг протоколів скласти звіт про підсумки проведеної приписки;

у встановлені терміни подати звіт про проведення приписки громадян до призовних дільниць до обласного військового комісаріату;

у двотижневий термін після проведення приписки надати інформацію місцевим органам служби громадянства та реєстрації фізичних осіб стосовно призовників, узятих на військовий облік, для внесення до їх паспортів відміток відповідно до частини 5 статті 1 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

у десятиденний термін після проведення приписки поінформувати місцеві органи виконавчої влади про її результати.

Крім того, обласні військові комісаріати з метою визначення обґрунтованості прийнятих рішень щодо громадян, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби, повинні організувати вибіркову контрольну перевірку відповідних матеріалів особових справ медичними фахівцями, які залучаються для проведення медичного огляду призовників на обласних збірних пунктах.

За результатами вибіркової контрольної перевірки у разі, коли рішення комісії з питань приписки не відповідає висновку зазначених медичних фахівців, обласні військові комісари направляють районним військовим комісарам - головам комісій з питань приписки відповідне письмове повідомлення.

На підставі такого повідомлення комісія з питань приписки повторно розглядає питання про придатність громадян до військової служби за станом здоров'я, про що робиться запис у книзі протоколів.

Обласні військові комісаріати на підставі звітів, одержаних від районних військових комісаріатів, складають звіт про результати проведеної в області приписки громадян до призовних дільниць, який разом з пояснювальною запискою подається штабові оперативного командування.

Обласні військові комісаріати також розробляють та погоджують з місцевими органами виконавчої влади план підготовки юнаків до військової служби. У планах передбачаються заходи щодо контролю за роботою з підготовки громадян до військової служби.

У разі коли після подання звіту у районному військовому комісаріаті виникне необхідність проведення приписки громадян, яких додатково розшукано або які повернулися з медичного обстеження (лікування) та стосовно яких необхідно повторно розглянути питання про їх придатність до військової служби за станом здоров'я, комісії з питань приписки дозволяється провести додаткові засідання, після закінчення яких дані остаточного підсумку включаються до звіту про черговий призов.

IV. Військовий облік призовників

32. Військовий облік призовників є частиною загальнодержавної системи обліку та аналізу призовних ресурсів.

Згідно із статтею 33 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників, контроль за її станом в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування здійснює Генеральний штаб Збройних Сил. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міноборони (в межах територій оперативних командувань, Автономної Республіки Крим, областей, міст і районів – відповідно штабами оперативних командувань і військовими комісаріатами), МВС, СБУ, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

33. Військовий облік призовників ведеться за місцем їх постійного чи тимчасового проживання. Основним завданням військового обліку є своєчасне виявлення громадян призовного віку, які проживають на території, що обслуговується військовим комісаріатом, визначення їх кількісно-якісної характеристики, забезпечення організованого проведення чергових призовів на строкову військову службу, здійснення контролю за виконанням громадянами вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

Ведеться персонально-якісний, персонально-первинний та персональний військовий облік призовників.

34. Персонально-якісний облік полягає в обліку відомостей (біографічні дані, стан здоров'я, результати співбесід тощо) щодо призовника, які узагальнюються в його особовій справі. Ведення персонально-якісного обліку покладається згідно з частиною 1 статті 34 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" на районні військові комісаріати.

Персонально-первинний облік полягає в обліку основних відомостей (додаток 11) щодо призовників за місцем їх проживання у сільській місцевості, а також у містах і селищах, де немає військових комісаріатів, і покладається згідно із частиною 3 статті 34 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" на органи місцевого самоврядування.

Персональний облік полягає в обліку основних відомостей щодо призовників за місцем їх роботи або навчання і покладається згідно із частиною 4 статті 34 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) на підприємства, установи, організації та навчальні заклади незалежно від підпорядкування і форми власності.

35. Районні військові комісаріати несуть відповідальність за правильну організацію і якісне ведення військового обліку призовників, які постійно чи тимчасово проживають на відповідній території, за повноту цього обліку і своєчасний призов громадян на строкову військову службу.

Районні військові комісаріати зобов'язані:

вести персонально-якісний облік призовників відповідно до вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), актів Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних Сил, виданих у межах їх компетенції, та цього Положення, своєчасно оформляти взяття призовників на військовий облік і зняття (виключення) їх з обліку;

уточнювати і своєчасно вносити до особових справ та інших військово-облікових документів призовників відомості про зміни у сімейному стані, стані здоров'я, освітній підготовці, спеціальності, місця роботи, місця проживання тощо;

вести облік призовників, які одержали відстрочку від призову, і здійснювати контроль за своєчасним поданням документів, які підтверджують право на відстрочку;

здійснювати систематичний контроль за дотриманням вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" усіма призовниками, а також керівниками та іншими посадовими особами, відповідальними за стан військово-облікової роботи;

проводити інструктивно-методичні заняття з посадовими особами, на яких покладено функції з проведення військово-облікової роботи;

не менше одного разу на рік перевіряти стан обліку призовників у житлово-експлуатаційних організаціях, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форми власності, у домовласників, а також органах місцевого самоврядування, на яких покладено ведення персонально-первинного обліку, регулярно звіряти їх облікові дані з даними військового обліку військового комісаріату;

періодично інформувати керівників органів місцевого самоврядування про стан військового обліку призовників.

36. Вихідними даними для взяття призовників на військовий облік у районних військових комісаріатах є списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, облікові карти призовників і книги протоколів комісій з питань приписки.

37. У районних військових комісаріатах військовий облік ведеться в обліково-алфавітних книгах і за особовими справами призовників.

До обліково-алфавітних книг заносяться прізвища громадян із списків для приписки до призовної дільниці незалежно від ступеня їх придатності до військової служби, за винятком осіб, які не підлягають приписці з інших причин.

Обліково-алфавітні книги і наявність особових справ повинні відображати кількість призовників та їх рух (вибуття, прибуття).

Усі записи і відмітки в обліково-алфавітних книгах та особових справах призовників повинні містити посилання на відповідні рішення комісії з питань приписки і призовної комісії, а також на номери і дати наказів, директив та інших документів, що підтверджують законність та обґрунтованість зроблених записів і відміток.

Для ведення оперативного обліку призовних ресурсів у районному військовому комісаріаті складається відомість контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку.

Дані оперативного обліку поновлюються у міру змін в облікових даних районного військового комісаріату і повинні відповідати наявності особових справ у картотеках та записам в обліково-алфавітних книгах.

Відповідальність за достовірність обліку призовників, повноту і якість ведення облікової документації та її збереження несе начальник другого відділення районного військового комісаріату.

38. У районних військових комісаріатах з особових справ призовників формуються картотеки:

справ призовників, які підлягають призову на строкову військову службу (окремо навесні та восени);

справ призовників, направлених для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей (окремо навесні та восени);

справ призовників - кандидатів до вступу до вищих військових і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

справ призовників, які мають право на відстрочку від призову. Ця картотека повинна складатися за причинами відстрочки: "за сімейними обставинами", "за станом здоров'я", "для продовження навчання" тощо;

справ призовників, які потребують лікування;

справ призовників, яких знято з військового обліку у зв'язку з виїздом до нового місця проживання та на особові справи яких ще не надійшов запит;

справи призовників, які притягуються до кримінальної відповідальності або стосовно яких ведеться дізнання чи досудове слідство.

Особові справи в кожній із зазначених картотек розміщуються за роками народження призовників та за алфавітом і зберігаються в спеціально відведених для цього шафах. Картотеки повинні знаходитися в одному з приміщень військового комісаріату, доступ до якого обмежується згідно з наказом районного військового комісара.

Перед початком роботи призовної комісії особові справи призовників, які підлягають призову, формуються за конкретними командами, до яких вони були заздалегідь призначені, чи за днями прибуття для проходження призовної комісії. У графі 9 обліково-алфавітної книги олівцем зазначається номер команди, до якої призовника призначено за рішенням призовної комісії.

39. Призовники, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на термін понад три місяці, повинні протягом 7 днів стати на військовий облік.

40. Взяття на військовий облік призовників, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону, проводиться на підставі письмової заяви, поданої ними на ім'я районного військового комісара в такому порядку:

до обліково-алфавітної книги заносяться дані про призовника і заповнюються 2 примірники алфавітної картки (додаток 12), один з яких зберігається у відповідній картотеці районного військового комісаріату до одержання особової справи, а другий - протягом не більш як п'яти днів надсилається районному військовому комісару за попереднім місцем перебування на військовому обліку призовника з проханням передати його особову справу. До одержання особових справ призовники обліковуються за алфавітними картками, які зберігаються у районному військовому комісаріаті, а під час складання звітів включаються до числа призовників, які перебувають на військовому обліку;

у посвідченні про приписку ставиться штамп про взяття на військовий облік призовників (додаток 13);

призовники, які проживають у сільській місцевості, в селищах і містах, де немає військових комісаріатів, направляються в органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення персонально-первинного обліку;

після надходження на призовника його особової справи в графі 4 обліково-алфавітної книги і в обліковій карті призовника про це робиться відповідна відмітка. Одержана особова справа після ретельної перевірки поміщається до відповідної картотеки, а алфавітна картка разом з письмовою заявою призовника підшивається в окрему справу.

Громадяни призовного віку, які прибули з місць позбавлення волі, на підставі копії довідки про звільнення з місць позбавлення волі, засвідченої в установленому порядку, після проходження ними медичного огляду рішенням районного військового комісара беруться на облік військовозобов'язаних. Громадяни, яких було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів, рішенням районного військового комісара виключаються з військового обліку.

41. У разі вибуття у службові відрядження, на навчання, у відпустку або на лікування в іншу місцевість, на постійне або тимчасове (понад три місяці) проживання призовники повинні знятися з військового обліку за місцем проживання.

42. Для зняття з військового обліку призовник зобов'язаний особисто з'явитися до районного військового комісаріату і подати письмову заяву, в якій зазначається причина зняття з військового обліку та точна адреса нового місця проживання, і у разі потреби подати відповідні документи.

Дозвіл на зняття призовників з військового обліку дається районним військовим комісаром або особою, яка його заміщає. На поданій призовником заяві обов'язково зазначається, з якої причини і на підставі яких документів видано дозвіл на зняття його з військового обліку.

З військового обліку призовників знімаються також особи:

призвані на строкову військову службу;

зараховані до вищих військово-навчальних і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

направлені для проходження альтернативної (невійськової) служби;

зараховані рішеннями призовних комісій у запас;

визнані призовними комісіями непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час;

офіцерів запасу після проходження військової підготовки у вищих навчальних закладах;

засуджені до позбавлення волі;

померлі;

вибулі за межі України на постійне або тимчасове (понад 3 місяці) місце проживання;

в інших випадках, визначених Міністром оборони.

Крім того, виключенню з військового обліку у військових комісаріатах підлягають:

визнані призовними комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

особи, які припинили громадянство України;

особи, яких було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів.

43. Зняття з військового обліку призовників у районному військовому комісаріаті проводиться в такому порядку:

з відповідної картотеки вилучається особова справа призовника, а в його обліковій карті робиться відмітка про зняття з військового обліку із зазначенням дати та адреси місця вибуття. У графі 5 обліково-алфавітної книги зазначається дата зняття з військового обліку, назва району, міста чи іншого населеного пункту, куди вибуває призовник. Особова справа призовника переміщується до картотеки справ призовників, знятих з військового обліку;

у посвідченні про приписку до призовної дільниці ставиться штамп про зняття з військового обліку, після чого посвідчення повертається призовнику. Прибувши до нового місця проживання призовник зобов'язаний у семиденний термін з'явитися до районного військового комісаріату і стати на військовий облік;

після одержання запиту від районного військового комісаріату за новим місцем проживання особова справа призовника разом з медичною карткою і вкладкою до неї протягом не більш як п'яти днів надсилається до відповідного районного військового комісаріату. У графі 5 обліково-алфавітної книги робляться відмітки про відправлення особової справи призовника із зазначенням дати, вихідного номера і назви районного військового комісаріату, до якого вона відправлена. Заява призовника про зняття з військового обліку і запит районного військового комісаріату про надіслання його особової справи за новим місцем проживання підшиваються у відповідну справу, яка ведеться районним військовим комісаріатом і зберігається 8 років.

Якщо в місячний термін після зняття з військового обліку від відповідного районного військового комісаріату не надійшов запит про надіслання особової справи призовника за новим місцем проживання, районний військовий комісар, який зняв призовника з військового обліку, повинен уточнити причини затримки і організувати розшук такого призовника.

Після одержання від органів дізнання та досудового слідства, а також від судів повідомлень про ведення щодо призовників дізнання чи попереднього слідства або розгляду судами кримінальної справи особові справи передаються до відповідної картотеки до прийняття щодо них рішення. В обліковій карті таких призовників чорнилом (кульковою ручкою), а в графі 5 обліково-алфавітної книги олівцем робиться відмітка, коли і яким органом щодо призовника порушено кримінальну справу або ведеться розгляд її в суді.

Після надходження до військового комісаріату повідомлення про вирок суду, що набрав законної сили, про засудження призовника до позбавлення волі в графі 5 обліково-алфавітної книги і в обліковій карті призовника робиться відмітка, коли і яким судом і до якої міри покарання його засуджено. На підставі одержаного повідомлення про вирок суду, що набрав законної сили, призовник, якого засуджено до позбавлення волі, знімається з військового обліку. Громадяни, яких було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів, виключаються з військового обліку. Особові справи призовників, які відбувають кримінальні покарання, зберігаються в районному військовому комісаріаті до досягнення ними 25-річного віку, після чого знищуються в установленому порядку.

44. Порядок організації зберігання у військових комісаріатах особових справ призовників, яких знято (виключено) з військового обліку, визначається Міноборони.

45. Зміна місця військового обліку призовниками, які досягли 18-річного віку, допускається до офіційного опублікування Указу Президента України про черговий призов громадян на строкову військову службу. Після оголошення чергового призову зміна місця військового обліку можлива лише в окремих випадках за умови подання до військового комісаріату документів, які підтверджують, що призовник:

переведений на роботу в іншу місцевість;

вибув на нове місце проживання;

прийнятий до навчального закладу і вибуває для продовження навчання або закінчив навчальний заклад і направляється на роботу.

46. У разі вибуття призовників без зняття з військового обліку або неприбуття їх для взяття на військовий облік за новим місцем проживання військові комісаріати повинні вживати негайних заходів до розшуку таких призовників через батьків, органи внутрішніх справ, навчальні заклади та інші організації. Документація щодо розшуку призовників підшивається в їх особові справи.

47. Особи, які одержали відстрочку від призову за сімейними обставинами, для продовження навчання та з інших причин, а також не призвані на строкову військову службу в установлені терміни з інших обставин, підлягають обліку нарівні з усіма призовниками до досягнення ними 25-річного віку.

48. За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсуття або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

49. У адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні виконавчі органи рад для забезпечення якісного військового обліку зобов'язані:

вести облік призовників, які прибули з іншої місцевості (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на термін понад 3 місяці, та виключати їх із списків після вибуття із зазначених та інших підстав;

виявляти громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць, і направляти їх до районних військових комісаріатів;

оповіщати на вимогу районного військового комісаріату призовників про їх виклик до районного військового комісаріату і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом;

не менше ніж раз на рік звіряти списки призовників, що перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування, з особистими картками призовників, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах у межах відповідної території;

здійснювати контроль за відвідуванням призовниками лікувальних закладів, до яких вони направлені на медичне обстеження (лікування);

вносити у п'ятиденний термін до списків призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, зміни стосовно їх освітньої підготовки, місця роботи, посади, сімейного стану та місця проживання і щомісяця сповіщати про зміни районний військовий комісаріат;

звіряти не менше ніж раз на рік списки призовників, які перебувають на військовому обліку, з будинковими книгами (картками прописки), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням призовників за місцем проживання шляхом подвірного обходу. Звірення списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з обліковими даними районного військового комісаріату провадиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші терміни за рішенням районного військового комісаріату;

складати і щороку в установлені Міноборони терміни подавати районним військовим комісаріатам списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Адміністрація підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності в процесі виконання заходів з ведення обліку призовників зобов'язана:

під час прийняття призовників на роботу (навчання) перевіряти у них наявність посвідчень про приписку і взяття їх на військовий облік за місцем проживання. Призовники, які не перебувають на військовому обліку, приймаються на роботу (навчання) тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах за місцем проживання;

забезпечити повноту військового обліку призовників, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах за встановленими правилами і формою;

систематично звіряти дані в особистих картках призовників, учнів та студентів, які є призовниками, із записами в посвідченнях про приписку і подавати ці картки один раз на рік районним військовим комісаріатам для звіряння з обліковими даними військових комісаріатів;

вести систематичний облік змін даних про сімейний стан призовників, місце проживання, службове становище, освітню, технічну та іншу підготовку, у п'ятиденний термін вносити ці дані до їх особистих карток і повідомляти про них відповідні районні військові комісаріати у визначені терміни;

подавати щороку у встановлені Міноборони терміни списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць:

оповіщати на вимогу військових комісарів призовників про виклик їх до районного військового комісаріату і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом;

у семиденний термін повідомляти районні військові комісаріати про щойно прийнятих на роботу (навчання) призовників або звільнених з роботи (відрахованих з навчальних закладів).

50. Обов'язки органів внутрішніх справ, державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів дізнання та досудового слідства, медико-соціальних експертних комісій, керівників лікувальних закладів, житлово-експлуатаційних та інших організацій або підприємств, що здійснюють експлуатацію будинків, а також домовласників щодо виконання правил ведення військового обліку, визначено у статті 38 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". ( Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1854 від 12.12.2002 - набуває чинності з 01.01.2004 року )

51. Обласний військовий комісар здійснює безпосереднє керівництво роботою щодо військового обліку призовників, яка проводиться у районних військових комісаріатах, що ведуть персонально-якісний облік призовників, а також у відповідних виконавчих органах сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів (далі - облікові органи), житлово-експлуатаційних та інших організаціях, на підприємствах, в установах, які здійснюють експлуатацію будинків, у домовласників, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах незалежно від підпорядкування і форми власності, і несе відповідальність за стан такого обліку призовників.

На обласний військовий комісаріат покладається:

узагальнення та аналіз облікових даних про кількісний і якісний склад призовників, які проживають у кожному районі, та області в цілому;

здійснення контролю за станом військового обліку призовників і додержанням ними правил військового обліку;

аналіз стану роботи щодо військового обліку в підпорядкованих районних військових комісаріатах, узагальнення передового досвіду такої роботи та його поширення;

організація та проведення підготовки працівників облікових органів, що ведуть військовий облік призовників.

52. Штаб оперативного командування веде військовий облік призовників по кожному обласному військовому комісаріату і в цілому за оперативним командуванням.

На штаб оперативного командування покладається:

забезпечення керівництва та дієвого контролю за веденням військового обліку призовників в облікових органах, що перебувають на території оперативного командування;

узагальнення та аналіз звітних даних про призовників, які проживають на території відповідних областей, і за оперативним командуванням у цілому;

аналіз стану роботи з військового обліку у військових комісаріатах оперативного командування, узагальнення передового досвіду роботи і його поширення;

організація підготовки працівників військових комісаріатів, які ведуть військовий облік призовників.

V. Вивчення особистих якостей призовників і проведення їх відбору для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань

53. Всебічне вивчення особистих якостей призовників є найважливішим завданням військових комісаріатів щодо належного комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, метою якого є забезпечення призовних комісій повними та об'єктивними даними про призовників для прийняття ними правильних рішень про призначення призовників за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями, а також виявлення громадян, придатних для опанування військово-технічними спеціальностями, та кандидатів для вступу до вищих військових і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи.

Вивчення особистих якостей призовників здійснюється на підставі планомірного накопичення у військових комісаріатах відомостей про їх ділові, моральні і психологічні якості, стан здоров'я, фізичний розвиток, освітню і спеціальну підготовку та сімейний стан.

54. Вивчення особистих якостей призовників повинно здійснюватися у період від терміну приписки їх до призовних дільниць до терміну відправки у військові частини без розкриття їх призначення за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями.

Вивченням особистих якостей призовників повинні займатися посадові особи військових комісаріатів із залученням до цієї роботи викладачів допризовної підготовки навчальних закладів та офіцерів запасу.

Ця робота проводиться під особистим керівництвом військового комісара.

У районних військових комісаріатах щороку розробляються плани вивчення особистих якостей призовників, у яких передбачаються конкретні терміни, кількісні показники, методи вивчення і відповідальні виконавці. До плану додаються списки призовників.

З усіма особами, які залучаються до роботи з вивчення особистих якостей призовників, проводиться інструктивне заняття з ознайомленням з планом, списками призовників, вимогами керівних документів, особливостями добору поповнення для режимних частин, порядком проведення бесід і заповнення листків вивчення та іншими питаннями.

Вивчення особистих якостей призовників здійснюється шляхом проведення:

індивідуальних бесід з призовником, його батьками або особами, які їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства, установи, організації, навчального закладу, в якому працює (навчається) призовник;

аналізу та узагальнення відомостей і документів, одержаних на призовників районними військовими комісаріатами від органів внутрішніх справ, судів, органів дізнання та досудового слідства, лікувально-профілактичних закладів, житлово-експлуатаційних організацій, підприємств тощо.

У процесі вивчення особистих якостей призовників обов'язково виявляються особи, які притягалися до кримінальної чи адміністративної відповідальності, перебувають під слідством чи судом, на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших лікувально-профілактичних закладах.

На підставі проведеного вивчення особисті якості кожного призовника повинні бути об'єктивно оцінені.

За результатами вивчення відповідна інформація заноситься до листа вивчення.

55. Під час вивчення особистих якостей призовників проводиться їх добір для комплектування режимних частин в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами.

56. До початку призову районні військові комісаріати повинні мати повні об'єктивні дані про наявність та стан призовних ресурсів з тим, щоб виключити можливість призову на строкову військову службу осіб, які мають право на відстрочку, непридатних до військової служби за станом здоров'я, а також не допустити направлення до режимних частин призовників, які не відповідають вимогам служби в цих частинах.

Матеріали про вивчення особистих якостей призовників із своїми висновками районні військові комісари подають призовним комісіям, які відповідно до результатів вивчення приймають рішення про направлення призовників для проходження строкової військової служби.

VI. Проведення роботи з призову громадян на строкову військову службу

Організація призову

57. Згідно із статтею 15 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" на строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров'я і віком громадяни чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років.

У першу чергу призову підлягають громадяни старшого призовного віку, термін дії відстрочки яких закінчився або які не були призвані з різних причин на строкову військову службу в установлені терміни.

У мирний час призову на строкову військову службу не підлягають громадяни:

яким відповідно до статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" надано відстрочку від призову - до закінчення терміну її дії або втрати щодо неї підстав;

звільнені від призову відповідно до статті 18 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

щодо яких проводиться дізнання чи досудове слідство або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом до прийняття відповідного рішення, а також засуджені до позбавлення волі.

58. Призов громадян на строкову військову службу проводиться у встановлені терміни на підставі Указу Президента України та наказу Міністра оборони, виданого на його виконання.

Чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, а також порядок проведення призову на строкову військову службу визначається директивою начальника Генерального штабу Збройних Сил.

59. Згідно з директивою начальника Генерального штабу Збройних Сил штаб оперативного командування розробляє директиву командувача військ оперативного командування і план проведення призову громадян на строкову військову службу окремо на кожний призов.

У плані проведення призову повинні зазначатися:

дані про наявність і якісна характеристика призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в обласних військових комісаріатах оперативного командування;

розподіл завдання на призов за обласними військовими комісаріатами з урахуванням забезпечення накопичення у відповідних областях військовонавчених ресурсів військовозобов'язаних, необхідних для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань за мобілізаційним планом;

терміни і порядок проведення в областях інструкторсько-методичних зборів за участю відповідних посадових осіб районних військових комісаріатів, лікарів-спеціалістів та інших осіб, залучених до роботи з проведення призову;

порядок залучення лікарів-спеціалістів військових лікувально-профілактичних закладів оперативного командування для подання допомоги і здійснення контролю за медичним оглядом у період проведення призову;

заходи щодо:

- проведення виховної роботи на призовних дільницях, збірних пунктах, на залізничних станціях, у портах і аеропортах у період проведення призову і перевезення призваних до військових частин;

- матеріального та фінансового забезпечення проведення призову;

- організації контролю за ходом призову і подання допомоги військовим комісаріатам у їх роботі;

порядок і терміни проведення інструктажу особового складу з питань прийняття і супроводження молодого поповнення до місця призначення;

організація контролю за перевезенням призовників, призваних на строкову військову службу, проходженням військових ешелонів (команд) по території оперативних командувань, забезпечення військової дисципліни та громадського порядку на залізничних станціях, у портах і аеропортах.

План проведення призову затверджується командувачем військ оперативного командування. Директива командувача і витяги з плану надсилаються обласним військовим комісаріатам.

60. На підставі директиви командувача військами оперативного командування та витягу з плану проведення призову обласні військові комісаріати розробляють план проведення призову в області окремо на кожен призов та вказівки районним військовим комісаріатам про порядок його реалізації.

У плані проведення призову повинні зазначатися:

дані про наявність і якісна характеристика призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в районних військових комісаріатах;

розподіл завдання на призов за районними військовими комісаріатами з урахуванням забезпечення накопичення у відповідних районах військовонавчених ресурсів військовозобов'язаних, необхідних для комплектування військових частин за мобілізаційним планом;

терміни утворення і роботи обласної та районних призовних комісій, а також порядок їх роботи;

заходи щодо:

- проведення виховної роботи на призовних дільницях і в обласному збірному пункті в період призову громадян і їх відправлення до військових частин;

- організації контролю за ходом призову і подання допомоги районним військовим комісаріатам у їх роботі;

- добору приміщень і облаштування обласного збірного пункту, якщо в області немає стаціонарного збірного пункту;

перелік лікувально-профілактичних закладів, де проводитиметься стаціонарний чи амбулаторний огляд призовників;

терміни і порядок проведення медичного огляду, в тому числі рентгенологічного (флюорографічного) у тих районах, де немає відповідних лікарів-спеціалістів і необхідного обладнання.

Вказівки обласного військового комісаріату про проведення чергового призову і витяги з плану призову по області надсилаються районним військовим комісаріатам.

61. Районний військовий комісаріат після одержання вказівок від обласного військового комісаріату і витягу з плану проведення призову громадян на строкову військову службу розробляє план проведення призову, в якому зазначаються:

дані про наявність призовних ресурсів та їх якісна характеристика;

розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями (командами);

терміни добору кандидатів до складу районної призовної комісії і подання їх на затвердження голові райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради);

порядок і терміни проведення інструкторсько-методичних занять з особовим складом, залученим для роботи на призовній дільниці:

перелік лікувально-профілактичних закладів, виділених для лікування і проведення медичного огляду призовників;

порядок роботи лікарів-спеціалістів, залучених з обласних лікувально-профілактичних закладів для проведення медичного огляду призовників;

порядок направлення призовників на медичний огляд до лікувальних закладів в інші райони області (у разі потреби);

заходи щодо проведення виховної роботи з призовниками в період їх призову та відправлення до військових частин;

порядок підготовки та облаштування приміщень для роботи призовної комісії.

Крім того, районні військові комісаріати зобов'язані:

скласти на призовників списки прибуття їх на призовні дільниці за днями відповідно до графіка роботи призовної комісії і установлених термінів відправки призваних на обласний збірний пункт;

дібрати необхідний технічний та обслуговуючий персонал для роботи на призовних дільницях;

одержати від лікувально-профілактичних закладів медичні карти амбулаторного хворого з вкладками до них, витяги з історії хвороби, дані медичного огляду і диспансерного обстеження, що характеризують стан здоров'я призовників, а також списки осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань, трахоми, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м'язів, суглобів тощо.

62. З метою організованого і якісного проведення призову, підвищення рівня спеціальної підготовки офіцерів військових комісаріатів, лікарів-спеціалістів, технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях, перед початком призову проводяться:

при штабах оперативних командувань - одно- чи дводенні інструктивно-методичні збори обласних військових комісарів і начальників других відділів обласних військових комісаріатів;

при обласних військових комісаріатах - одно- чи дводенні інструктивно-методичні збори районних військових комісарів, начальників других відділень районних військових комісаріатів і лікарів-спеціалістів, залучених для проведення медичного огляду призовників.

Програма і терміни проведення зборів затверджуються начальником штабу оперативного командування;

при районних військових комісаріатах – одноденні інструктивно-методичні заняття для членів призовних комісій, лікарів-спеціалістів, технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях.

План проведення занять затверджується обласним військовим комісаром.

На інструктивно-методичних зборах аналізуються недоліки, допущені у процесі проведення попередніх призовів, розробляються заходи для підвищення якості роботи призовних комісій, вивчаються вимоги Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", рішень Кабінету Міністрів України, наказів Міністра оборони, директив начальника Генерального штабу Збройних Сил, що визначають порядок призову громадян на строкову військову службу, а також керівні документи з питань організації та проведення медичного огляду призовників, функціональні обов'язки членів призовних комісій та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях.

63. Районні військові комісаріати зобов'язані проводити заняття з керівниками житлово-експлуатаційних організацій, головами виконавчих органів сільських, селищних і міських рад, керівниками підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також з посадовими особами, які ведуть облік призовників, про порядок оповіщення призовників, прибуття їх на призовні дільниці та відправлення до військових частин.

Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу і їх прибуття на призовні дільниці

64. Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів (додаток 14) і повістками (додаток 15), врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

Наказ районного військового комісара розсилається житлово-експлуатаційним організаціям, домовласникам, відповідним виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, на підприємства, в установи та організації, навчальні заклади. Про проведення призову повідомляється через засоби масової інформації.

Для проходження районної призовної комісії викликаються призовники, яким виповнилось або до закінчення поточного призову виповниться 18 років.

65. Накази районних військових комісарів про призов громадян оголошуються після офіційного опублікування Указу Президента України про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу.

66. Призовників, які прибувають на призовну дільницю, зустрічає черговий по призовній дільниці, який роз'яснює призовникам правила поведінки на призовній дільниці і веде облік явки призовників за списками.

67. Начальник другого відділення районного військового комісаріату оголошує призовникам порядок проходження ними призовної комісії, роз'яснює їхні права та обов'язки і перевіряє у них наявність відповідних документів. На підставі поданих документів технічні працівники, залучені для роботи на призовній дільниці, вносять необхідні уточнення в облікову карту призовника.

Після перевірки документів і записів в обліковій карті призовника начальник другого відділення районного військового комісаріату уточнює у кожного призовника дані про його сімейний стан, стан здоров'я, освіту, спеціальність тощо. Дані звіряються з відомостями, що надійшли від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і викладачів допризовної підготовки навчальних закладів під час попереднього вивчення. Результати бесіди заносяться в лист вивчення особистих якостей призовника.

Виправлення в обліковій карті призовника і в листі вивчення особистих якостей призовника повинні робитися чорнилом (кульковою ручкою) і скріплюватися підписом начальника другого відділення районного військового комісаріату.

68. Районні військові комісари зобов'язані особисто контролювати прибуття призовників для проходження призовної комісії, а стосовно осіб, які не прибули на призовну комісію, вживати заходів для встановлення причин їх неприбуття і розшуку.

Призовникам, які не прибули для проходження призовної комісії з поважних причин, визначається інший день для її проходження.

Про всі випадки неприбуття призовників для проходження призовної комісії без поважних причин районні військові комісаріати повідомляють органи внутрішніх справ щодо їх розшуку.

Органи внутрішніх справ у встановленому законом порядку зобов'язані проводити розшук, затримання і доставку до районних військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання загального військового обов'язку.

Документи з розшуку зберігаються в особових справах призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу. Якщо дії щодо розшуку цих призовників не дають позитивних наслідків, за рішенням призовної комісії на них оформляються та надсилаються до відповідних правоохоронних органів такі документи:

копія облікової карти призовника з результатами медичного огляду;

витяг з протоколу засідання призовної комісії з рішенням про надіслання до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовника, який ухиляється від призову;

копія особової справи призовника;

корінець повістки з підписом призовника про те, що його попереджено про день і час явки у районний військовий комісаріат;

витяг із списку осіб, які викликались у районний військовий комісаріат, з відміткою про неявку призовника;

пояснювальні записки посадових осіб районного військового комісаріату, які проводили перевірку причин неявки призовника;

пояснювальні записки осіб, яким доручалося вручити повістки (у разі, коли мала місце відмова від одержання повісток);

документи, що підтверджують доведення до відома призовника основних положень Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", встановленої законами відповідальності за їх порушення, застосовані до призовника заходи за ухилення від явки у районний військовий комісаріат;

пояснення від особи, яка ухиляється від призову на військову службу, якщо відоме її місцезнаходження;

супровідний лист районного військового комісаріату на адресу керівника правоохоронного органу із зазначеними матеріалами та у разі потреби іншими документами.

Медичний огляд призовників

69. Медичний огляд призовників проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах лікарями: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом і стоматологом. У разі потреби для медичного огляду призовників залучаються лікарі інших спеціальностей.

Кожному лікарю-спеціалісту надається повністю обладнаний та забезпечений необхідним медичним інструментом і медикаментами кабінет (кімната).
Перед проведенням медичного огляду призовників лікарі-спеціалісти повинні уважно ознайомитися з медичними документами, одержаними з лікувально-профілактичних закладів, з метою врахування їх відомостей під час оцінки стану здоров'я, фізичного розвитку і визначення ступеня придатності призовників до військової служби.

Керівництво роботою медичного персоналу на призовній дільниці здійснюється лікарем - членом призовної комісії, призначеним з числа найбільш кваліфікованих лікарів-спеціалістів, які мають необхідні знання і досвід у галузі військово-лікарської експертизи.

70. Придатність призовників до військової служби за станом здоров'я та фізичного розвитку кожним лікарем-спеціалістом визначається методом індивідуальної оцінки. Висновки про придатність або непридатність призовників до військової служби, подані ними скарги та об'єктивні дані, виявлені в процесі медичного огляду, а також установлений діагноз заносяться кожним лікарем-спеціалістом в облікову карту призовника та інші документи, передбачені Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах, і скріплюються особистим підписом лікаря-спеціаліста із зазначенням дати проведення медичного огляду.

71. Після проходження призовником медичного огляду лікар - член призовної комісії перевіряє якість записів і висновків лікарів про придатність призовника до військової служби та обґрунтованість установлених діагнозів.

Робота призовної комісії

72. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" для проведення призову громадян на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії у складі заступника голови райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради) – голова комісії, районного (міського) військового комісара, заступника начальника районного (міського) управління (відділу) внутрішніх справ, лікаря, який організовує роботу медичного персоналу щодо проведення медичного огляду призовників, фахівця з фізичного виховання (фізичної підготовки), секретаря комісії, представників Збройних Сил, інших військових формувань, ТСО, підприємств, установ і організацій (за попереднім узгодженням з головою комісії). Склад районної призовної комісії та графік проведення призову громадян для проходження строкової військової служби затверджується головою райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради).

У разі хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених членів призовної комісії також визначається та затверджується резервний склад призовної комісії.

Якщо об'єднаний військовий комісаріат обслуговує кілька районів, призовні комісії утворюються у кожному районі. Районний військовий комісар як член відповідних призовних комісій зобов'язаний особисто брати участь у засіданнях призовних комісій протягом усього терміну їх роботи. При цьому районним військовим комісаріатом розробляється графік черговості роботи призовної комісії в кожному районі.

73. Для керівництва і контролю за діяльністю районних призовних комісій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі утворюються відповідно призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські призовні комісії.

Склад призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських призовних комісій затверджується відповідно Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головами місцевих держадміністрацій.

74. Обов'язки, які покладаються на призовні комісії, визначено у статті 16 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

75. Районний військовий комісар перед проведенням призову зобов'язаний перевірити готовність до роботи призовної дільниці, ознайомити членів районної призовної комісії з вимогами законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міністра оборони та начальника Генерального штабу Збройних Сил з питань проведення призову, скласти і затвердити у голови призовної комісії план роботи та розподілити обов'язки між членами комісії.

Члени районної призовної комісії повинні ознайомитися з документами особових справ призовників, які викликаються для проходження районної призовної комісії, вивчити особисті якості призовників з урахуванням вимог добору призовників у команди, куди вони будуть призначатися.

Присутність усіх членів під час роботи районної призовної комісії є обов'язковою.

76. Голова районної призовної комісії організовує роботу комісії в такому порядку:

лікар - член призовної комісії доповідає щодо кожного призовника про стан його здоров'я, фізичний розвиток, придатність до військової служби і можливість призначення до того чи іншого виду (роду військ) Збройних Сил, іншого військового формування, а стосовно призовників, які мають захворювання, - про необхідність надання їм відстрочки від призову за станом здоров'я або направлення їх на додаткове медичне обстеження чи лікування;

військовий комісар ознайомлює членів комісії з даними, що характеризують призовника, та висловлює свої пропозиції щодо його призначення;

члени районної призовної комісії уточнюють у призовника дані про склад сім'ї, матеріальне становище, житлові умови, розмір його заробітку і заробітку членів сім'ї, якщо призовник навчається, де і на якому курсі, місце, посаду і стаж роботи, виробничі показники, за якою спеціальністю пройшов підготовку в навчальному закладі ТСО або в професійно-технічному навчальному закладі, чи потребує допомоги сім'я, якщо його буде призвано на строкову військову службу.

Районною призовною комісією приймається відповідне рішення, яке заноситься до книги протоколів засідань районної призовної комісії (додаток 16). Це рішення оголошується призовнику головою комісії.

Голова районної призовної комісії зобов'язаний наприкінці робочого дня підбити підсумки роботи комісії за день і вжити заходів до виправлення допущених помилок, оголосити дату і порядок проведення чергового засідання та нагадати членам комісії і лікарям-спеціалістам про необхідність вивчення особових справ призовників, які викликаються на чергове засідання призовної комісії.

77. Відповідно до результатів медичного огляду призовника, його моральних і професійних якостей, рівня освіти, а також матеріального і соціального стану призовника та членів його сім'ї районна призовна комісія виносить і оголошує одне з рішень, яке заноситься до облікової карти призовника та до книги протоколів засідань призовної комісії, про:

придатність до військової служби і призов на строкову військову службу з призначенням до виду (роду військ) Збройних Сил, інших військових формувань, а також визначає термін відправлення його у військову частину;

тимчасову непридатність до військової служби і надання відстрочки за станом здоров'я;

надання відстрочки або звільнення від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтями 17 і 18 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

непридатність за станом здоров'я до військової служби в мирний час, обмежену здатність до військової служби у воєнний час і зарахування в запас;

непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

зняття з військового обліку у зв'язку з утратою громадянства України.

75. Приймаючи рішення про призначення призовників до відповідного виду (роду військ) Збройних Сил, іншого військового формування, районна призовна комісія бере за основу одержані ними освіту і технічну підготовку, виробничу кваліфікацію, придатність до військової служби за станом здоров'я та фізичним розвитком, морально-ділові якості, а також враховує потребу в накопиченні відповідних спеціалістів запасу для комплектування військ за мобілізаційним планом.

79. Призов на строкову військову службу громадян, які мають виробничу кваліфікацію і досвід роботи в галузях національної економіки, та їх призначення до виду (роду військ) Збройних Сил, інших військових формувань повинні проводитися з додержанням таких вимог:

призовники, які працюють на підприємствах, пов'язаних з випуском ракетної, авіаційної, бронетанкової, автотранспортної техніки і радіотехнічної апаратури, у разі коли вони за станом здоров'я придатні до військової служби, направляються незалежно від рівня їх освітньої підготовки, як правило, для комплектування відповідно ракетних, авіаційних, танкових, автомобільних та радіотехнічних частин, а також кораблів Військово-Морських Сил і Державної прикордонної служби; ( Абзац другий пункту 79 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 від 04.09.2003 )

призовники, які працюють на суднах морського та річкового флотів, суднобудівних та судноремонтних підприємствах, з числа жителів приморських районів і рибалок, а також особи, які мають звання майстрів і кандидатів у майстри з водних видів спорту, у разі придатності за станом здоров'я до служби у Військово-Морських Силах або у Прикордонних військах незалежно від рівня їх освітньої підготовки, направляються, як правило, на службу до Військово-Морських Сил і на кораблі Державної прикордонної служби; ( Абзац третій пункту 79 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 від 04.09.2003 )

призовники, які працюють на підприємствах, що випускають іншу військову продукцію, направляються, як правило, незалежно від рівня їх освітньої підготовки на комплектування тих видів (родів військ) Збройних Сил, інших військових формувань, для яких виробляється ця продукція;

призовники, які мають підготовку або досвід роботи на підприємствах за фахом електромеханіка, електротехніка, техніка з механізації трудомістких процесів, слюсаря-сантехніка, геодезиста, техніка із зв'язку, техніка із стандартизації, машиніста котлів, майстра локомотивного депо, машиніста і помічника машиніста тепловоза, машиніста екскаватора, машиніста бульдозера, машиніста крана (кранівника), кабельника-спаювальника, монтажника зв'язку-лінійника, направляються, як правило, на комплектування ракетних і зенітно-ракетних частин, якщо вони відповідають вимогам служби в цих військах;

призовники, які володіють спеціальністю токаря, фрезерувальника, слюсаря-судноремонтника, слюсаря-монтажника суднового, котельника суднового, трубопровідника суднового, суднокорпусника-ремонтника, складальника корпусів металевих суден, електромонтажника суднового, ізолювальника суднового електрогазозварювальника, механіка дизельної і холодильної установок, слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, столяра суднового, тесляра суднового, маляра, направляються, як правило, на комплектування плаваючих і берегових судноремонтних підрозділів Військово-Морських Сил.

80. Громадяни, призвані на строкову військову службу з числа випускників вищих навчальних закладів, направляються, як правило, в навчальні частини для підготовки сержантів, старшин і спеціалістів - солдатів і матросів - за спеціальностями, спорідненими з їх освітою.

Призовники, які не відповідають вимогам підготовки в навчальних частинах, направляються на комплектування військових частин і призначаються на посади, споріднені з їх освітою і профілем підготовки.

Призовники, які закінчили коледжі, технікуми, училища, інші навчальні заклади, що до них прирівнюються, професійно-технічні навчальні заклади, а також ті, що пройшли підготовку з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах ТСО та професійно-технічних навчальних закладах, направляються у види (роди військ) Збройних Сил, інші військові формування для служби, як правило, за спеціальностями, здобутими у відповідних навчальних закладах.

81. Районні військові комісаріати зобов'язані до проведення призову виявити через правоохоронні органи усіх призовників, які притягалися до кримінальної відповідальності, і щодо кожного з них персонально визначити можливість призову на строкову військову службу.

Призовники, які були засуджені до позбавлення волі, на строкову військову службу не направляються.

Надання відстрочки від призову

82. Відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за рішенням призовної комісії: за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та іншими обставинами.

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату.

83. Рішення про надання відстрочки від призову за сімейними обставинами районною призовною комісією приймається під час першого проходження призовником призовної комісії.

Відстрочка від призову надається лише у разі, коли відповідними документами достовірно установлено, що на утриманні призовника перебувають особи, зазначені в частині 2 статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". У разі коли особи проживають в інших районах, районний військовий комісаріат, в якому призовник перебуває на військовому обліку, для оформлення відстрочки зобов'язаний витребувати від районних військових комісаріатів за місцем проживання цих осіб документи, які підтверджують дані про їх сімейний стан. Військові комісаріати, одержавши запити, зобов'язані в десятиденний термін надіслати підтвердні документи.

Можливість надання відстрочки від призову одруженому призовнику у зв'язку з вагітністю дружини до народження дитини розглядаються на засіданнях обласних призовних комісій за поданням районних призовних комісій на підставі письмової заяви призовника і медичних документів за підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, скріпленого печаткою.

Призовник, який має право на відстрочку за сімейними обставинами, але не бажає нею скористатися, повинен подати відповідну письмову заяву на ім'я голови призовної комісії.

84. Відстрочка від призову за станом здоров'я надається на термін до одного року призовникам, яких визнано під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Районні військові комісаріати зобов'язані здійснювати контроль за повнотою проходження призначеного курсу лікування призовниками, які одержали відстрочку від призову за станом здоров'я, а також за своєчасним проходженням ними повторного медичного огляду.

85. Рішення про відстрочку від призову для продовження навчання приймається під час першого проходження призовником районної призовної комісії на підставі довідки (додаток 17), яка видається навчальним закладом.

Надання відстрочки від призову для продовження навчання провадиться з обов'язковим викликом призовника до районної призовної комісії. Медичний огляд призовників, придатних до військової служби, в цьому разі не проводиться. Дані про стан здоров'я таких призовників заносяться до книги протоколів засідань районної призовної комісії згідно з результатами медичного огляду під час їх приписки до призовної дільниці.

Студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності, а також у вищих і середніх духовних навчальних закладах, відстрочка надається один раз на період навчання. Термін навчання студента зазначається у довідці навчального закладу, згідно з якою районна призовна комісія надає відстрочку на конкретний термін навчання.

Призовники - випускники професійно-технічних навчальних закладів, які працюють за одержаною професією, повинні подати районному військовому комісаріату довідку за підписом керівника підприємства (установи, організації) із зазначенням місця роботи та спеціальності і копію документа про здобуту освіту та професію.

Призовники - педагогічні працівники, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, повинні подати районному військовому комісаріату довідку з органу управління у галузі освіти і науки про місце роботи, копію документа про здобуту освіту та спеціальність.

Медичні працівники, які працюють у сільській місцевості, повинні подати районному військовому комісаріату довідку з органу управління охорони здоров'я про завантаженість на займаній посаді та копію документа про здобуту медичну освіту.

86. Відстрочка від призову у зв'язку з депутатською діяльністю та діяльністю як сільських, селищних і міських голів надається призовникам з числа депутатів і голів на термін здійснення їхніх повноважень. Для одержання такої відстрочки районному військовому комісаріату подається довідка з тієї ради, в якій призовник здійснює свої депутатські повноваження.

87. Призовники, яким надана відстрочка, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

88. Рішення районних призовних комісій про надання відстрочки від призову за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та в інших випадках приймаються на підставі документів, поданих на момент призову, заносяться до протоколів засідань районної призовної комісії та облікових карт призовників із зазначенням терміну, до якого надано відстрочку, а також підстав для її надання.

Надалі щороку у вересні районні військові комісаріати перевіряють наявність документів, які підтверджують право на користування призовниками відстрочками від призову згідно із статтею 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Про результати перевірки в розділі VI облікової карти призовника робляться відповідні позначки, скріплені підписом районного військового комісара.

89. Призовники, які втратили підстави для одержання відстрочки, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову, передбачених Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", і яких з різних причин не призвано на строкову військову службу в установлені терміни, повинні бути призвані на службу під час здійснення чергового призову до досягнення ними до дня відправлення у військові частини 25-річного віку.

Оформлення рішень районної призовної комісії

90. Згідно з рішенням районної призовної комісії начальник другого відділення районного військового комісаріату повинен провести оформлення документів у такому порядку:

на громадян, призваних на строкову військову службу, яким під час призову було встановлено конкретний термін прибуття до районного військового комісаріату для відправлення на обласний збірний пункт, виписати повістки (додаток 18) і вручити їх цим громадянам не пізніше ніж за 5 діб до відправлення;

на громадян, призваних на строкову військову службу, виписати військові квитки та обліково-послужні картки, зазначивши в них день прибуття цих громадян до районного військового комісаріату, дату відправлення до військової частини; у цей же день зазначені документи підписуються військовим комісаром та скріплюються гербовою печаткою;

до обліково-послужних карток громадян, яких призвано на строкову військову службу, занести рішення районної призовної комісії про придатність до військової служби за станом здоров'я та зазначити вид (рід військ) Збройних Сил, інші військові формування, до яких призначено призовника, і за якою спеціальністю він проходитиме підготовку;

призовникам, які одержали відстрочку від призову за сімейними обставинами, для продовження навчання, за станом здоров'я та з інших причин, у посвідченнях про приписку до призовних дільниць у розділі "Результати призову" зробити відповідний запис, який скріплюється гербовою печаткою;

на осіб, яких визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час, а також непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, оформити витяги з книг протоколів засідань призовної комісії.

Витяги з книг протоколів засідань районної призовної комісії та облікові карти таких призовників передаються начальнику першого відділення районного військового комісаріату для оформлення відповідних військово-облікових документів. Облікові карти призовників після взяття на військовий облік з відміткою про видачу військового квитка із зазначенням його серії, номера та дати видачі повертаються до другого відділення районного військового комісаріату.

Призовники, які потребують додаткового медичного обстеження, направляються до лікувально-профілактичних закладів, куди одночасно передаються їх медичні картки і вкладки до них. У разі потреби в направленні окремих призовників на медичне обстеження до лікувальних закладів, що знаходяться в інших населених пунктах, районними військовими комісаріатами видаються відповідні військові перевізні документи.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці громадян, яких не призвано на строкову військову службу, а також тих, що одержали відстрочку від призову за різними обставинами, після внесення до них відповідних змін повертаються призовникам. У осіб, визнаних непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час та непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, посвідчення про приписку вилучаються під час видачі їм військових квитків і знищуються в установленому порядку.

Неточності, допущені під час оформлення документів в особових справах призовників, протоколах засідань призовної комісії, виправляються чорнилом (кульковою ручкою); виправлення скріплюються підписом районного військового комісара та гербовою печаткою.

Відповідальність за точне ведення і додержання вимог зберігання обліково-алфавітних книг, особових справ, книг протоколів засідань комісій з питань приписки і призовних комісій та інших документів, заведених на призовників, несе особисто начальник другого відділення військового комісаріату.

Документи в районних військових комісаріатах повинні зберігатися з додержанням вимог суворої звітності в належно обладнаних сховищах, які забезпечують їх збереження. Допуск до цих документів надається обмеженому колу осіб, які безпосередньо з ними працюють.

Після проведення призову районний військовий комісар повинен призначити комісію під головуванням одного з офіцерів районного військового комісаріату (крім начальника другого відділення), яка повинна перевірити законність надання відстрочок від призову з різних обставин, повноту ведення і зберігання заведеної на призовників документації, звірити дані особових справ призовників з даними обліково-алфавітних книг. Результати цієї роботи оформляються актом, який затверджує районний військовий комісар.

Після проведення кожного призову і відправлення призваних до військових частин районні призовні комісії скасовують рішення про призов не відправлених громадян, з обґрунтуванням причини скасування попереднього рішення, про що робляться записи в книзі протоколів засідань призовної комісії. У посвідченнях про приписку та облікових картах призовників також робляться записи про скасування рішення призовної комісії про призов на строкову військову службу, які скріплюються підписом районного військового комісара і гербовою печаткою. Військові квитки у призовників вилучаються і знищуються в установленому порядку.

91. Після проведення призову і відправлення призваних до військових частин обласні призовні комісії зобов'язані:

двічі на рік (у липні - за підсумками весняного призову і в січні - за підсумками осіннього призову) заслухати інформацію голів районних призовних комісій;

перевірити законність прийнятих районними призовними комісіями рішень про надання відстрочки чи звільнення від призову громадян призовного віку за різними обставинами.

Результати перевірок рішень, прийнятих районними призовними комісіями, заносяться до книги протоколів засідань обласної призовної комісії (додаток 19).

92. Інструкції, бланки обліку і звітності, інша документація щодо організації у військових комісаріатах роботи з приписки до призовних дільниць, військового обліку призовників та проведення призову громадян на строкову військову службу розробляється і затверджується Міноборони.

VII. Відправлення призваних до військових частин Відправлення призовників на обласні збірні пункти

93. Обласні військові комісаріати, одержавши із штабу оперативного командування витяги з плану відправлення, дають вказівки районним військовим комісаріатам про порядок і терміни відправлення призовників на обласні збірні пункти для подальшого відправлення їх до військових частин.

94. На обласні збірні пункти призовники організовано доставляються районними військовими комісаріатами в терміни, визначені обласним військовим комісаріатом. Відправлення призваних до військових частин проводиться, як правило, з обласних збірних пунктів.

95. Прибуття призваних до районних військових комісаріатів для відправлення до військових частин призначається з урахуванням їх прибуття на обласні збірні пункти не пізніше ніж за 1-2 доби до відправлення військових ешелонів (команд).

96. Перед відправленням призваних на обласні збірні пункти районні військові комісаріати зобов'язані:

скласти в 3 примірниках іменний список на військову команду, що направляється на обласний збірний пункт;

забезпечити призваних на військову службу військовими перевізними документами на проїзд до обласного збірного пункту, а у разі потреби - і сухим пайком;

підготувати для відправлення на обласний збірний пункт особові справи на призовників, які підлягають відправленню до військових частин, для ознайомлення з ними представників військових частин, що прибувають для прийняття і супроводження призваних, а також відповідних посадових осіб обласного збірного пункту. Після відправлення призовників до військових частин їх особові справи повертаються районним військовим комісаріатам.

У день відправлення районні військові комісаріати зобов'язані:

перевірити, чи всі призовники, які підлягають відправленню на обласний збірний пункт, прибули до районного військового комісаріату, наявність у них посвідчень про приписку, відповідних посвідчень про військово-технічну спеціальність, здобуту в навчальних закладах ТСО і професійно-технічних навчальних закладах, а у водіїв транспортних засобів - посвідчень водія; чи всі призвані мають справний одяг та взуття, чи є серед них хворі (у разі неприбуття призваного для відправлення до військових частин районний військовий комісар в іменному списку робить відмітку за своїм підписом про причину неприбуття і вживає заходів до повного комплектування команди);

видати призовникам, які відправляються на обласний збірний пункт, військові квитки і вилучити у них посвідчення про приписку до призовної дільниці. У разі невідправлення за певних обставин призваного до військової частини посвідчення про приписку до призовної дільниці повертається власнику, про що в обліковій карті призовника робиться запис, а військовий квиток у призовника вилучається.

Прийняті посвідчення про приписку до призовної дільниці призваних на строкову військову службу підлягають знищенню після відправлення команди в установленому порядку.

Районні військові комісаріати у місячний термін після закінчення чергового призову надсилають органам виконавчої влади, що проводять прописку і реєстрацію громадян за місцем проживання, список призваних на строкову військову службу.

97. Призвані на строкову військову службу прибувають на обласний збірний пункт організовано. Для їх доставки призначаються особи, що їх супроводжують, із числа працівників районного військового комісаріату. Супровідникам видаються 3 примірники іменного списку та опечатані особові справи, обліково-послужні картки, вкладки до медичних карток, картки профвідбору.

Перший і другий примірники іменного списку передаються начальникові обласного збірного пункту, а третій, на якому начальник обласного збірного пункту розписується про прийняття команди, повертається районному військовому комісаріату супровідником команди.

Другий примірник іменного списку в день відправлення команди з обласного збірного пункту до військової частини повертається районному військовому комісаріату із зазначенням щодо кожного відправленого: коли (число, місяць, рік) і якою військовою командою його відправлено до військової частини або з якої причини повернуто до районного військового комісаріату. Цей примірник підписується начальником обласного збірного пункту і скріплюється гербовою печаткою.

У районному військовому комісаріаті одержаний з обласного збірного пункту другий примірник списку реєструється у журналі реєстрації вхідних документів. На підставі цього списку у відповідній графі обліково-алфавітної книги проти прізвища кожного відправленого робиться відмітка: "Відправлено ___травня __р. військовим ешелоном (командою) N ____ , у в/ч (умовне найменування військової частини та пункт її дислокації)". Список зберігається в районному військовому комісаріаті протягом 7 років разом з третім примірником.

Перший примірник іменного списку з позначками, коли і якою військовою командою відправлено осіб, внесених до списку, або з яких причин їх повернуто до районного військового комісаріату, зберігається в обласному військовому комісаріаті протягом 7 років.

Перевезення осіб, призначених із числа працівників районного військового комісаріату для супроводження команд до обласних збірних пунктів і назад, здійснюється на умовах проїзду в службове відрядження.

Робота обласного збірного пункту

98. Обласний збірний пункт створюється за наказом обласного військового комісара з метою організованого відправлення призваних до військових частин, перевірки правильності їх призначення за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, формування військових ешелонів , (команд), передачі призваних представникам військових частин, які прибули для прийняття і супроводження призваних, а також забезпечення їх усім необхідним на час перевезення до місця призначення.

Обласний збірний пункт спрямовує свою роботу на запобігання випадкам направлення до Збройних Сил та інших військових формувань громадян, непридатних до військової служби за станом здоров'я, призовників, які мають право на відстрочку від призову, а також які не відповідають встановленим вимогам служби у відповідних військових частинах Збройних Сил та інших військових формувань. Обласні збірні пункти можуть створювати резерв призовників у необхідній кількості з числа тих, які відправляються в командах. Резерв використовується в міру потреби для поповнення команд у разі повернення окремих осіб із числа призваних за станом здоров'я або інших обставин. Затримувати на обласних збірних пунктах призовників, які перебувають у резерві, більш як на 2-3 доби або повертати осіб, придатних до військової служби, назад до районних військових комісаріатів забороняється.

Призовників, сформованих у команди, батьки та сім'ї яких проживають у містах, де розташовані збірні пункти, дозволяється відпускати додому шляхом надання їм короткочасного звільнення. Перед звільненням з призовниками проводиться інструктаж, під час якого їм також повідомляється про час повернення на обласний збірний пункт для відправлення до військової частини.

Видача записок про звільнення проводиться після особистого розпису призовників у книзі інструктажу, що зберігається у начальника обласного збірного пункту, який відповідає за її ведення.

99. Обласний збірний пункт повинен мати:

приміщення для особового складу, що прибуває із районних військових комісаріатів і підлягає відправленню до військових частин;

приміщення для проведення виховної роботи серед призваних на час їх перебування на збірному пункті;

кімнати для медичного огляду з розрахунку по одній кімнаті на кожного лікаря-спеціаліста;

приміщення (місце) для флюорографічної установки;

приміщення для відділення формування військових ешелонів (команд);

приміщення для розміщення особового складу, що прибув з військових частин для прийняття і супроводження призваних до військових частин;

їдальню (буфет);

приміщення для тимчасового ізолювання інфекційного хворого;

місця для шикування особового складу і проведення з ним стройових та спортивних занять.

Крім того, на збірному пункті повинні бути кімнати для розміщення командування збірного пункту, служби чергових та інших посадових осіб, які здійснюють нагляд за додержанням порядку та дисципліни.

100. Наказом обласного військового комісара призначається тимчасова адміністрація обласного збірного пункту в такому складі:

командування: начальник обласного збірного пункту, два заступники (з виховної роботи та з тилу);

медичне відділення: начальник відділення - лікар обласного військового комісаріату або лікар з числа виділених обласним органом охорони здоров'я;

лікарі-спеціалісти (хірурги, терапевти, невропатологи, психіатри, окулісти, отоларингологи, стоматологи, у разі потреби - лікарі інших спеціальностей, по одній медичній сестрі на кожного лікаря-спеціаліста, санітарний лікар, рентгенотехнік, санітарки);

відділення професійного психологічного добору;

відділення формування: начальник відділення, 1-2 помічники начальника відділення, 2-3 оператори персональних обчислювальних машин (друкарки) і посильні;

комендантське відділення: комендант збірного пункту, черговий офіцер, патрульні.

Функціональні обов'язки посадових осіб обласного збірного пункту затверджуються обласним військовим комісаром.

101. На обласному збірному пункті проводиться:

прийняття громадян, призваних на строкову військову службу, які підлягають відправленню до військових частин, від представників районних військових комісаріатів за іменними списками. Внесені до списків зміни в кожному примірнику скріплюються гербовою печаткою обласного військового комісаріату. Про осіб, які не з'явилися на обласний збірний пункт з числа внесених до списку, в усіх трьох примірниках робиться відмітка із зазначенням причини неприбуття. Запис скріплюється підписом начальника обласного збірного пункту;

медичний огляд громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням їх до військових частин, а також рентгенографічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки та щеплення тим, кому його не проведено. Особи, непридатні до військової служби за станом здоров'я, хворі, призвані з порушенням вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), підлягають поверненню з обласного збірного пункту до районних військових комісаріатів, які їх направили. Прізвища призовників, повернутих до районних військових комісаріатів, заносяться до книги обліку призовників, яких повернуто з обласного збірного пункту (додаток 20). На кожного поверненого призовника головою обласної призовної комісії на ім'я районного військового комісара направляється службовий листок (додаток 21), у якому зазначається, з яких причин призовник підлягає поверненню. Цей службовий листок підшивається в особову справу призовника. Усіх призовників, повернених з обласного збірного пункту, районні військові комісари вдруге викликають на призовну комісію для вирішення питання про їх призов на строкову військову службу з урахуванням нових даних, одержаних з обласного збірного пункту;

розподіл разом з начальником військового ешелону призваних на військову службу на команди, а в командах - на роти і взводи та передача їх представникам військових частин.

Крім того, на обласному збірному пункті може проводитись контрольний медичний огляд громадян, визнаних районними призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, а також громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних призовних комісій.

102. Обласні військові комісари організовують на обласних збірних пунктах необхідну виховну роботу серед призваних і роз'яснювальну роботу з їх батьками, які прибули на проводи, відповідно до розроблених планів, а також організовують урочисті проводи особового складу військових ешелонів (команд) за участю представників місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій і батьків призовників.

У процесі проведення виховної роботи на обласних збірних пунктах, а також у дорозі приділяється увага забезпеченню високої організованості і порядку, запобіганню випадкам скоєння протиправних вчинків стосовно місцевого населення. Роз'яснюються правила поведінки та заходи безпеки в дорозі і на стоянках, необхідність суворого додержання особовим складом військової дисципліни.

103. Для супроводження військових ешелонів (команд), які прямують залізничними (повітряними, морськими, річковими) транспортними засобами, виділяється особовий склад із числа найбільш дисциплінованих і вимогливих військовослужбовців, які повинні здійснювати нагляд за додержанням військової дисципліни і порядку у військових ешелонах (командах).

Особовий склад, призначений для прийому і супроводження молодого поповнення, повинен прибути на обласний збірний пункт заздалегідь, з урахуванням часу, необхідного для якісного вивчення складу призваних та оформлення відповідних документів на команду.

Зазначений особовий склад підпорядковується начальнику обласного збірного пункту і зобов'язаний разом з командуванням обласного збірного пункту формувати військові команди, вивчати склад призваних на військову службу шляхом співбесід та вивчення їх особових справ, проводити з ними заняття, супроводжувати особовий склад під час його переміщення і брати участь в інших заходах згідно з порядком роботи обласного збірного пункту.

Забороняється начальникам військових ешелонів (команд) та іншим посадовим особам, що прибули з військових частин для прийняття і супроводження призваних на військову службу, висувати перед військовими комісаріатами будь-які вимоги стосовно добору призовників, не передбачені законодавством, наказами і директивами Міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних Сил і цим Положенням.

104. Начальникам військових ешелонів (команд), які направляються за призваними на військову службу, видаються доручення на право їх прийняття. Доручення пред'являються начальниками військових ешелонів (команд) начальнику обласного збірного пункту та обласному військовому комісару і зберігаються в обласному військовому комісаріаті разом з актом готовності військового ешелону (команди) до відправлення, який складається на обласному збірному пункті.

105. На обласних збірних пунктах призвані на військову службу передаються начальнику військового ешелону (команди) згідно з іменним списком, що складається на кожний військовий ешелон (команду) в трьох примірниках. Перший і другий примірники разом з обліково-послужними картками і вкладками до медичних карток вручаються начальником обласного збірного пункту начальнику військового ешелону (команди), а третій з розпискою начальника військового ешелону (команди) про прийняття молодого поповнення залишається в обласному військовому комісаріаті.

Крім того, начальнику військового ешелону (команди) видаються військові перевізні документи на перевезення військового ешелону (команди), а також продовольчий атестат.

Стосовно осіб, які самовільно залишили місце розташування обласного збірного пункту, обласний військовий комісар призначає розслідування з метою притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством.

106. Начальники військових ешелонів (команд) після прибуття до місця призначення передають молоде поповнення за іменними списками та обліково-послужними картками начальникам пунктів приймання молодого поповнення і одночасно доповідають відповідним начальникам про стан дисципліни та про усі випадки її порушення в дорозі.

На пунктах приймання молодого поповнення в першому примірнику списку проти кожного прізвища робиться відмітка, коли і до якої військової частини (умовне найменування частини і пункт дислокації) направлено призваного для проходження строкової військової служби. Цей примірник списку після закінчення прийому молодого поповнення передається до тієї інстанції, розпорядженням якої було створено пункт приймання. Другий примірник з позначкою про прийом молодого поповнення, скріплений гербовою печаткою, надсилається обласному військовому комісаріату, з якого прибуло поповнення. Справи із списками зберігаються протягом 10 років.

VIII. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням призову громадян на строкову військову службу

107. Громадяни, призвані на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату для відправлення до військових частин у своєму справному одязі та взутті. На обласних збірних пунктах за узгодженням з місцевими органами виконавчої влади організовується продаж необхідних продовольчих та непродовольчих товарів.

108. Громадяни, призвані на строкову військову службу, забезпечуються продовольством у такому порядку:

призовникам на дорогу від районних військових комісаріатів до обласних збірних пунктів або військових частин видається сухий пайок. У разі коли призовники прибувають на обласні збірні пункти або у військові частини в той же день, сухий пайок не видається;

під час перебування на обласних збірних пунктах призовники забезпечуються гарячою їжею. Крім того, додаткове харчування може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;

за узгодженням з місцевими органами виконавчої влади на обласних збірних пунктах організовується робота буфетів.

Видача сухого пайка проводиться залежно від терміну перебування в дорозі відповідно до розкладу руху поїздів, літаків, морських та річкових суден. У разі прямування з пересадками враховується час, необхідний для пересадки.

109. Відповідальність за повне і якісне забезпечення призовників усім належним за нормами постачання на час проїзду покладено на начальників гарнізонів і військових комісарів.

110. Фінансове і матеріальне забезпечення потреб, пов'язаних з виконанням загального військового обов'язку, здійснюється відповідно до законодавства.

Перевезення громадян, пов'язані з призовом на військову службу, до місця служби та їх харчування у дорозі здійснюються за рахунок коштів Міноборони та інших військових формувань.

111. За членами комісій з питань приписки допризовників до призовних дільниць, призовних та лікарських комісій при військових комісаріатах, лікарями і середнім медичним персоналом, технічними працівниками та обслуговуючим персоналом, які направляються для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах під час взяття допризовників на військовий облік і призову громадян на військову службу з метою проведення медичного огляду і повторного огляду громадян, а також для відправлення призваних на збірні пункти, на весь час виконання цих обов'язків зберігаються займана посада та середня заробітна плата за місцем постійної роботи.

Зазначеним особам під час виконання перелічених обов'язків за рахунок коштів Міноборони відшкодовуються витрати, пов'язані з виїздом в іншу місцевість та у зворотному напрямку, наймом (піднайомом) житла, а також витрати на відрядження.

112. Громадяни для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом на строкову військову службу, а також особи, які направляються військовими комісаріатами на диспансерне чи стаціонарне обстеження (лікування, медичний огляд), звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

IX. Вирішення питань, пов'язаних з направленням громадян для проходження альтернативної (невійськової) служби

113. Організаційно-правові засади та порядок проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби визначаються Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" та Положенням про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2240; 2000 р., N 34, ст. 1451), та іншими нормативно-правовими актами.

114. Для вирішення питання про направлення на альтернативну (невійськову) службу громадяни після взяття їх на військовий облік у встановленому порядку подають письмову заяву до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби за місцем проживання.

У військовому комісаріаті під час проходження приписки до призовної дільниці в обліковій карті особової справи призовника чорнилом (кульковою ручкою) робиться позначка про виявлення бажання проходити альтернативну (невійськову) службу. Така сама позначка робиться олівцем і в обліково-алфавітній книзі.

115. Після одержання військовим комісаріатом рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби про направлення громадянина на альтернативну (невійськову) службу військовий комісаріат направляє його для проходження призовної комісії.

У разі визнання громадянина придатним до військової служби за станом здоров'я військовий комісаріат протягом 5 календарних днів письмово повідомляє комісію у справах альтернативної (невійськової) служби про прийняте рішення.

Після одержання військовим комісаріатом повідомлення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби про видачу направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби громадянин знімається з військового обліку.

В обліковій карті особової справи призовника робиться запис:
"__"___________р. направлено на альтернативну (невійськову) службу. Рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби від "__" ____________ __р. N__, вх. N__ від "__"___________ __р. Направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби від ''__'' ____________ __р." N__, вх. N__ від "__"_________________ __р. Протокол засідання призовної комісії від "__"___________ ___р. N___ .

Такий само запис робиться у розділі VI військового квитка цього громадянина та обліково-алфавітній книзі призовників.

У разі коли громадянин, який проходить альтернативну (невійськову) службу, виявив бажання проходити строкову військову службу, комісія у справах альтернативної (невійськової) служби направляє його до військового комісаріату для проходження призовної комісії. Після прийняття призовною комісією рішення щодо призову на строкову військову службу військовий комісаріат повідомляє про це комісію у справах альтернативної (невійськової) служби. У розділі VII військового квитка цього громадянина робиться позначка про зарахування терміну альтернативної (невійськової) служби, визначеного з урахуванням використання ним робочого часу протягом проходження служби, до терміну військової служби з розрахунку півтора місяця альтернативної (невійськової) служби за один місяць строкової військової служби.

У разі коли громадянину за ухилення від проходження альтернативної (невійськової) служби рішенням комісії у справах альтернативної (невійськової) служби буде достроково припинено проходження цієї служби, військові комісаріати поновлюють цих громадян на військовому обліку призовників і питання про їх призов на строкову військову службу виносять на розгляд призовної комісії.

У разі призову громадянина на строкову військову службу у зв'язку з ухиленням від проходження альтернативної (невійськової) служби термін проходження альтернативної (невійськової) служби не зараховується до терміну військової служби, про що робиться відповідна відмітка в розділі VII його військового квитка.  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Нужна ли служба в армии?

Конечно нужна!
Нужна, но не мне.
Не нужна.
Сама армия не нужна.

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата