Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Скажите пожалуйста у меня была язва, она зарубцевалась, но врачи говорят что она может опять открыться. А сейчас диаггноз хронический гастрит. Возьмут...
Ответ здесьАнекдот в тему

Военкомат. Призыв.
Призывник заявляет:
- Я в армию идти не могу!
Комиссар:
- Почему???
- По убеждениям!
- По каким таким еще убеждениям?
- А я убежден, что мне там не понравится!!!!


  Статистика  
 
 
 

20. Про заходи, які планується проводити під час проведення приписки, обласні та районні військові комісари щороку в листопаді інформують місцеві держадміністрації (виконавчий орган міської ради) та надають пропозиції щодо забезпечення своєчасного і якісного виконання цієї роботи.

21. Оповіщення про явку на приписку проводиться наказами районних військових комісарів (додаток 3). Накази щороку видаються не пізніше 25 грудня. Конкретні терміни явки до призовних дільниць для проходження приписки установлюються районними військовими комісаріатами у повістках (додаток 4), вручення яких провадиться через житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, відповідні органи рад, підрозділи по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

Наказ районного військового комісара надсилається підприємствам, установам, організаціям та навчальним закладам. Про проведення приписки повідомляється через засоби масової інформації.

У необхідних випадках повістки можуть вручатися громадянам безпосередньо за місцем їх проживання.

Від явки на приписку звільняються лише особи, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування, що повинно підтверджуватися довідками відповідних лікувально-профілактичних закладів або медико-соціальних експертних комісій.

22. Усі громадяни, які викликаються районними військовими комісаріатами для проходження приписки, зобов'язані прибути до призовних дільниць у терміни, зазначені у повістці.

Поважними причинами неприбуття громадян до призовних дільниць у терміни, встановлені районним військовим комісаріатом, вважаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини, які позбавили громадянина особисто прибути;

смерть або тяжка хвороба близького родича.

Причини неприбуття повинні підтверджуватися відповідними документами.

23. Громадян, які прибувають для проходження приписки, зустрічає черговий по призовній дільниці, який роз'яснює їм правила поведінки на призовній дільниці і веде облік явки за списками.

Начальник другого відділення районного військового комісаріату або помічник районного військового комісара з питань призову (далі - начальник другого відділення районного військового комісаріату) проводить бесіду з кожним допризовником та перевіряє наявність необхідних документів і повноту заповнення технічними працівниками, залученими для роботи на призовних дільницях, облікової карти та особової справи призовника.

Паспорти, свідоцтва про народження, а також інші особисті документи повертаються їх власникам.

Документи, що свідчать про стан здоров'я допризовника, відповідні повідомлення органів внутрішніх справ, суду, органів дізнання та досудового слідства, державних органів реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища, імені та по батькові, дати і місця народження підшиваються в особову справу призовника. Облікова карта призовника зберігається в його особовій справі. ( Абзац четвертий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1854 від 12.12.2002 – набуває чинності з 01.01.2004 року )

24. Медичний огляд громадян, які приписуються до призовних дільниць, та визначення придатності їх до військової служби за станом здоров'я здійснюються методом індивідуальної оцінки відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, яке затверджується Міністром оборони за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Громадяни, які приписуються до призовних дільниць, проходять рентгенологічне (флюорографічне), лабораторне та у разі потреби інші види медичного обстеження.

Після закінчення медичного огляду кожний лікар заносить до облікової карти призовника та інших документів, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах, дані про встановлений діагноз, висновок про ступінь придатності до військової служби, про обмеження призначення за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями, дату проходження медичного огляду і скріплює своїм підписом. Дані про медичний огляд та встановлений діагноз заносяться також у вкладку до медичної карти амбулаторного хворого.

25. До книги протоколів засідань комісії з питань приписки (додаток 5) заносяться прізвища всіх громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць згідно із зведеним списком незалежно від ступеня придатності до військової служби, включаючи тяжко хворих осіб, які не могли особисто прибути до призовної дільниці.

Прізвища громадян, направлених на додаткове медичне обстеження, до книги протоколів засідань комісії з питань приписки (далі - книга протоколів) заносяться в день проходження ними вперше цієї комісії.

Остаточні рішення про придатність до військової служби таких громадян комісією з питань приписки приймаються після проведення додаткових обстежень і прізвища цих громадян заносяться до книги протоколів удруге. Якщо до часу складання підсумкового звіту про приписку громадян до призовної дільниці додаткове обстеження окремих осіб не закінчено, у звіті про приписку ці особи зазначаються як такі, що не закінчили проходження медичного обстеження (лікування).

Старший лікар щодня перевіряє повноту записів та висновків лікарів про придатність призовників до військової служби, потребу в проведенні додаткового медичного обстеження та обґрунтованість встановленого діагнозу; аналізує результати медичного огляду призовників і після закінчення роботи комісії з питань приписки бере участь у складанні звіту про результати приписки та списків осіб, які потребують лікування та медичного нагляду.

Наприкінці кожного робочого дня комісія з питань приписки перевіряє правильність записів, зроблених у книзі протоколів, і підписує протокол.

26. Комісія з питань приписки на підставі поданих документів та особистої бесіди з допризовником з урахуванням роду його діяльності, спеціальності, рівня освітньої підготовки, морально-ділових якостей, загального розвитку і результатів медичного огляду приймає одне з рішень, яке заноситься до книги протоколів:

придатний до військової служби, призначити в ...
(зазначається вид (рід військ) Збройних Сил, інше військове формування та спеціальність, за якою призовника доцільно використати);

тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування;

направлений на додаткове медичне обстеження (із зазначенням терміну явки на комісію вдруге);

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено здатний у воєнний час, зарахувати на облік військовозобов'язаних;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Рішення про необхідність лікування приймається стосовно осіб з виявленими захворюваннями, які можуть бути вилікувані до ступеня придатності до військової служби. Ці особи підлягають направленню до лікувально-профілактичних закладів. Питання про їх придатність до військової служби вирішується призовною комісією у ході чергового призову.

Після проходження приписки відомості про призовників, які потребують медичного обстеження (лікування), військовим комісаріатом передаються органам охорони здоров'я за списками відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах.

Відвідування лікувально-профілактичних і лікувальних закладів згідно з рішенням комісії з питань приписки є обов'язковим.

27. Районний військовий комісар у процесі приписки зобов'язаний виявити призовників:

які мають право на відстрочку від призову з різних причин, про що робиться відмітка у відповідному розділі облікової карти призовника;

які потребують обстеження, лікування (медичного нагляду) і прикріплення до лікувально-профілактичних закладів з видачею направлення (додаток 6);

які мають низький рівень освітньої підготовки, а також не володіють або погано володіють державною мовою (інформація про це подається органам управління у галузі освіти і науки для прикріплення їх до відповідних навчальних закладів (курсів);

придатних за станом здоров'я та іншими даними для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах ТСО і професійно-технічних навчальних закладах (відмітка про це робиться в обліковій карті призовника);

які бажають навчатися у вищих військово-навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи (відмітка про це робиться в обліковій карті призовника);

придатних за станом здоров'я та іншими даними до служби в режимних та навчальних частинах (відмітка про це робиться в обліковій карті призовника).

Районний військовий комісар зобов'язаний із числа громадян, приписаних до призовної дільниці і визнаних придатними до військової служби, дібрати якнайбільше призовників для тих видів (родів військ) Збройних Сил та інших військових формувань, які потребують призовників з високими фізичними та моральними якостями і відповідним рівнем освітньої підготовки, враховуючи при цьому їхню цивільну спеціальність та досвід практичної роботи.

Результати співбесіди районного військового комісара з кожним призовником заносяться до листа вивчення особистих якостей призовника (додаток 7).

Наприкінці кожного робочого дня районний військовий комісар зобов'язаний особисто перевірити, чи всі громадяни прибули до призовної дільниці в призначений для них термін. Щодо осіб, які не прибули в призначений термін, уточнюються причини неприбуття і одночасно у разі потреби разом з органами внутрішніх справ вживаються заходи до їх виклику чи розшуку.

28. Громадянам, приписаним до призовних дільниць, видається посвідчення про приписку до призовної дільниці (додаток 8).

Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається за особистим підписом призовника у відомості видачі.

Під час вручення посвідчення про приписку до призовної дільниці районний військовий комісар (начальник другого відділення районного військового комісаріату) зобов'язаний роз'яснити призовникам їх права та обов'язки з додержання правил військового обліку, відповідальність за порушення цих правил і порядок проходження підготовки до військової служби, а особам, щодо яких прийнято рішення про направлення на медичне обстеження (лікування) або для підвищення рівня освітньої підготовки, - про необхідність регулярного відвідування лікувально-профілактичних чи навчальних закладів (курсів).

У разі втрати посвідчення про приписку призовнику видається дублікат. Видача дубліката посвідчення про приписку проводиться за письмовою заявою призовника, в якій зазначаються обставини втрати. Підставою для видачі дубліката посвідчення є рішення районного військового комісара, яке приймається після з'ясування обставин втрати призовником посвідчення про приписку.

29. Громадяни, визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час або непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, на військовий облік призовників не беруться і на підставі рішення комісії з питань приписки одержують військовий квиток, у якому робиться відповідна відмітка. Оформлення військових квитків цим громадянам здійснюється на підставі витягу з книги протоколів засідань комісії з питань приписки (додаток 9).

30. На підставі особових справ і облікових карт призовників у районних військових комісаріатах наприкінці кожного робочого дня заповнюється обліково-алфавітна книга (додаток 10), до якої заносяться прізвища усіх допризовників у день явки на комісію незалежно від прийнятого щодо них рішення, в тому числі особи, яких визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час і непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

31. Після закінчення роботи комісії з питань приписки районні військові комісаріати зобов'язані:

провести у квітні - травні кожного року остаточне звірення наявних у районному військовому комісаріаті облікових даних на громадян, які пройшли приписку, з обліковими даними житлово-експлуатаційних організацій, інших організацій або установ, які здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, органів місцевого самоврядування, підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів усіх форм власності, переконатися в тому, що усіх громадян приписано до призовних дільниць, та зробити відмітку у списках громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

перевірити наявність заведених у районному військовому комісаріаті особових справ на призовників, які пройшли приписку, з даними книги протоколів засідань комісії з питань приписки, обліково-алфавітної книги і зведеним списком. У разі неприбуття громадян для приписки до призовних дільниць районні військові комісаріати разом з місцевими органами виконавчої влади та органами внутрішніх справ вживають заходів до їх виклику чи розшуку;

на підставі підсумкових даних книг протоколів скласти звіт про підсумки проведеної приписки;

у встановлені терміни подати звіт про проведення приписки громадян до призовних дільниць до обласного військового комісаріату;

у двотижневий термін після проведення приписки надати інформацію місцевим органам служби громадянства та реєстрації фізичних осіб стосовно призовників, узятих на військовий облік, для внесення до їх паспортів відміток відповідно до частини 5 статті 1 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

у десятиденний термін після проведення приписки поінформувати місцеві органи виконавчої влади про її результати.

Крім того, обласні військові комісаріати з метою визначення обґрунтованості прийнятих рішень щодо громадян, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби, повинні організувати вибіркову контрольну перевірку відповідних матеріалів особових справ медичними фахівцями, які залучаються для проведення медичного огляду призовників на обласних збірних пунктах.

За результатами вибіркової контрольної перевірки у разі, коли рішення комісії з питань приписки не відповідає висновку зазначених медичних фахівців, обласні військові комісари направляють районним військовим комісарам - головам комісій з питань приписки відповідне письмове повідомлення.

На підставі такого повідомлення комісія з питань приписки повторно розглядає питання про придатність громадян до військової служби за станом здоров'я, про що робиться запис у книзі протоколів.

Обласні військові комісаріати на підставі звітів, одержаних від районних військових комісаріатів, складають звіт про результати проведеної в області приписки громадян до призовних дільниць, який разом з пояснювальною запискою подається штабові оперативного командування.

Обласні військові комісаріати також розробляють та погоджують з місцевими органами виконавчої влади план підготовки юнаків до військової служби. У планах передбачаються заходи щодо контролю за роботою з підготовки громадян до військової служби.

У разі коли після подання звіту у районному військовому комісаріаті виникне необхідність проведення приписки громадян, яких додатково розшукано або які повернулися з медичного обстеження (лікування) та стосовно яких необхідно повторно розглянути питання про їх придатність до військової служби за станом здоров'я, комісії з питань приписки дозволяється провести додаткові засідання, після закінчення яких дані остаточного підсумку включаються до звіту про черговий призов.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Военкоматы ловят призывников и отправляют их в армию потому что...

сволочи они, взяток хотят
работа у них такая
так они прикалываются
их заставляют
тренеруют призывников лучше прятаться
сами тренируются

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата