Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Какой срок службы в 2009 году???
Ответ здесьАнекдот в тему

Молодые люди, достигшие в этом году 27-ти летия, прокляты приказом Министра обороны.


  Статистика  
 
 
 

VI. Проведення роботи з призову громадян на строкову військову службу

Організація призову

57. Згідно із статтею 15 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" на строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров'я і віком громадяни чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років.

У першу чергу призову підлягають громадяни старшого призовного віку, термін дії відстрочки яких закінчився або які не були призвані з різних причин на строкову військову службу в установлені терміни.

У мирний час призову на строкову військову службу не підлягають громадяни:

яким відповідно до статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" надано відстрочку від призову - до закінчення терміну її дії або втрати щодо неї підстав;

звільнені від призову відповідно до статті 18 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

щодо яких проводиться дізнання чи досудове слідство або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом до прийняття відповідного рішення, а також засуджені до позбавлення волі.

58. Призов громадян на строкову військову службу проводиться у встановлені терміни на підставі Указу Президента України та наказу Міністра оборони, виданого на його виконання.

Чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, а також порядок проведення призову на строкову військову службу визначається директивою начальника Генерального штабу Збройних Сил.

59. Згідно з директивою начальника Генерального штабу Збройних Сил штаб оперативного командування розробляє директиву командувача військ оперативного командування і план проведення призову громадян на строкову військову службу окремо на кожний призов.

У плані проведення призову повинні зазначатися:

дані про наявність і якісна характеристика призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в обласних військових комісаріатах оперативного командування;

розподіл завдання на призов за обласними військовими комісаріатами з урахуванням забезпечення накопичення у відповідних областях військовонавчених ресурсів військовозобов'язаних, необхідних для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань за мобілізаційним планом;

терміни і порядок проведення в областях інструкторсько-методичних зборів за участю відповідних посадових осіб районних військових комісаріатів, лікарів-спеціалістів та інших осіб, залучених до роботи з проведення призову;

порядок залучення лікарів-спеціалістів військових лікувально-профілактичних закладів оперативного командування для подання допомоги і здійснення контролю за медичним оглядом у період проведення призову;

заходи щодо:

- проведення виховної роботи на призовних дільницях, збірних пунктах, на залізничних станціях, у портах і аеропортах у період проведення призову і перевезення призваних до військових частин;

- матеріального та фінансового забезпечення проведення призову;

- організації контролю за ходом призову і подання допомоги військовим комісаріатам у їх роботі;

порядок і терміни проведення інструктажу особового складу з питань прийняття і супроводження молодого поповнення до місця призначення;

організація контролю за перевезенням призовників, призваних на строкову військову службу, проходженням військових ешелонів (команд) по території оперативних командувань, забезпечення військової дисципліни та громадського порядку на залізничних станціях, у портах і аеропортах.

План проведення призову затверджується командувачем військ оперативного командування. Директива командувача і витяги з плану надсилаються обласним військовим комісаріатам.

60. На підставі директиви командувача військами оперативного командування та витягу з плану проведення призову обласні військові комісаріати розробляють план проведення призову в області окремо на кожен призов та вказівки районним військовим комісаріатам про порядок його реалізації.

У плані проведення призову повинні зазначатися:

дані про наявність і якісна характеристика призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в районних військових комісаріатах;

розподіл завдання на призов за районними військовими комісаріатами з урахуванням забезпечення накопичення у відповідних районах військовонавчених ресурсів військовозобов'язаних, необхідних для комплектування військових частин за мобілізаційним планом;

терміни утворення і роботи обласної та районних призовних комісій, а також порядок їх роботи;

заходи щодо:

- проведення виховної роботи на призовних дільницях і в обласному збірному пункті в період призову громадян і їх відправлення до військових частин;

- організації контролю за ходом призову і подання допомоги районним військовим комісаріатам у їх роботі;

- добору приміщень і облаштування обласного збірного пункту, якщо в області немає стаціонарного збірного пункту;

перелік лікувально-профілактичних закладів, де проводитиметься стаціонарний чи амбулаторний огляд призовників;

терміни і порядок проведення медичного огляду, в тому числі рентгенологічного (флюорографічного) у тих районах, де немає відповідних лікарів-спеціалістів і необхідного обладнання.

Вказівки обласного військового комісаріату про проведення чергового призову і витяги з плану призову по області надсилаються районним військовим комісаріатам.

61. Районний військовий комісаріат після одержання вказівок від обласного військового комісаріату і витягу з плану проведення призову громадян на строкову військову службу розробляє план проведення призову, в якому зазначаються:

дані про наявність призовних ресурсів та їх якісна характеристика;

розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями (командами);

терміни добору кандидатів до складу районної призовної комісії і подання їх на затвердження голові райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради);

порядок і терміни проведення інструкторсько-методичних занять з особовим складом, залученим для роботи на призовній дільниці:

перелік лікувально-профілактичних закладів, виділених для лікування і проведення медичного огляду призовників;

порядок роботи лікарів-спеціалістів, залучених з обласних лікувально-профілактичних закладів для проведення медичного огляду призовників;

порядок направлення призовників на медичний огляд до лікувальних закладів в інші райони області (у разі потреби);

заходи щодо проведення виховної роботи з призовниками в період їх призову та відправлення до військових частин;

порядок підготовки та облаштування приміщень для роботи призовної комісії.

Крім того, районні військові комісаріати зобов'язані:

скласти на призовників списки прибуття їх на призовні дільниці за днями відповідно до графіка роботи призовної комісії і установлених термінів відправки призваних на обласний збірний пункт;

дібрати необхідний технічний та обслуговуючий персонал для роботи на призовних дільницях;

одержати від лікувально-профілактичних закладів медичні карти амбулаторного хворого з вкладками до них, витяги з історії хвороби, дані медичного огляду і диспансерного обстеження, що характеризують стан здоров'я призовників, а також списки осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань, трахоми, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м'язів, суглобів тощо.

62. З метою організованого і якісного проведення призову, підвищення рівня спеціальної підготовки офіцерів військових комісаріатів, лікарів-спеціалістів, технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях, перед початком призову проводяться:

при штабах оперативних командувань - одно- чи дводенні інструктивно-методичні збори обласних військових комісарів і начальників других відділів обласних військових комісаріатів;

при обласних військових комісаріатах - одно- чи дводенні інструктивно-методичні збори районних військових комісарів, начальників других відділень районних військових комісаріатів і лікарів-спеціалістів, залучених для проведення медичного огляду призовників.

Програма і терміни проведення зборів затверджуються начальником штабу оперативного командування;

при районних військових комісаріатах – одноденні інструктивно-методичні заняття для членів призовних комісій, лікарів-спеціалістів, технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях.

План проведення занять затверджується обласним військовим комісаром.

На інструктивно-методичних зборах аналізуються недоліки, допущені у процесі проведення попередніх призовів, розробляються заходи для підвищення якості роботи призовних комісій, вивчаються вимоги Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", рішень Кабінету Міністрів України, наказів Міністра оборони, директив начальника Генерального штабу Збройних Сил, що визначають порядок призову громадян на строкову військову службу, а також керівні документи з питань організації та проведення медичного огляду призовників, функціональні обов'язки членів призовних комісій та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях.

63. Районні військові комісаріати зобов'язані проводити заняття з керівниками житлово-експлуатаційних організацій, головами виконавчих органів сільських, селищних і міських рад, керівниками підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також з посадовими особами, які ведуть облік призовників, про порядок оповіщення призовників, прибуття їх на призовні дільниці та відправлення до військових частин.

Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу і їх прибуття на призовні дільниці

64. Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів (додаток 14) і повістками (додаток 15), врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

Наказ районного військового комісара розсилається житлово-експлуатаційним організаціям, домовласникам, відповідним виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, на підприємства, в установи та організації, навчальні заклади. Про проведення призову повідомляється через засоби масової інформації.

Для проходження районної призовної комісії викликаються призовники, яким виповнилось або до закінчення поточного призову виповниться 18 років.

65. Накази районних військових комісарів про призов громадян оголошуються після офіційного опублікування Указу Президента України про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу.

66. Призовників, які прибувають на призовну дільницю, зустрічає черговий по призовній дільниці, який роз'яснює призовникам правила поведінки на призовній дільниці і веде облік явки призовників за списками.

67. Начальник другого відділення районного військового комісаріату оголошує призовникам порядок проходження ними призовної комісії, роз'яснює їхні права та обов'язки і перевіряє у них наявність відповідних документів. На підставі поданих документів технічні працівники, залучені для роботи на призовній дільниці, вносять необхідні уточнення в облікову карту призовника.

Після перевірки документів і записів в обліковій карті призовника начальник другого відділення районного військового комісаріату уточнює у кожного призовника дані про його сімейний стан, стан здоров'я, освіту, спеціальність тощо. Дані звіряються з відомостями, що надійшли від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і викладачів допризовної підготовки навчальних закладів під час попереднього вивчення. Результати бесіди заносяться в лист вивчення особистих якостей призовника.

Виправлення в обліковій карті призовника і в листі вивчення особистих якостей призовника повинні робитися чорнилом (кульковою ручкою) і скріплюватися підписом начальника другого відділення районного військового комісаріату.

68. Районні військові комісари зобов'язані особисто контролювати прибуття призовників для проходження призовної комісії, а стосовно осіб, які не прибули на призовну комісію, вживати заходів для встановлення причин їх неприбуття і розшуку.

Призовникам, які не прибули для проходження призовної комісії з поважних причин, визначається інший день для її проходження.

Про всі випадки неприбуття призовників для проходження призовної комісії без поважних причин районні військові комісаріати повідомляють органи внутрішніх справ щодо їх розшуку.

Органи внутрішніх справ у встановленому законом порядку зобов'язані проводити розшук, затримання і доставку до районних військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання загального військового обов'язку.

Документи з розшуку зберігаються в особових справах призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу. Якщо дії щодо розшуку цих призовників не дають позитивних наслідків, за рішенням призовної комісії на них оформляються та надсилаються до відповідних правоохоронних органів такі документи:

копія облікової карти призовника з результатами медичного огляду;

витяг з протоколу засідання призовної комісії з рішенням про надіслання до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовника, який ухиляється від призову;

копія особової справи призовника;

корінець повістки з підписом призовника про те, що його попереджено про день і час явки у районний військовий комісаріат;

витяг із списку осіб, які викликались у районний військовий комісаріат, з відміткою про неявку призовника;

пояснювальні записки посадових осіб районного військового комісаріату, які проводили перевірку причин неявки призовника;

пояснювальні записки осіб, яким доручалося вручити повістки (у разі, коли мала місце відмова від одержання повісток);

документи, що підтверджують доведення до відома призовника основних положень Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", встановленої законами відповідальності за їх порушення, застосовані до призовника заходи за ухилення від явки у районний військовий комісаріат;

пояснення від особи, яка ухиляється від призову на військову службу, якщо відоме її місцезнаходження;

супровідний лист районного військового комісаріату на адресу керівника правоохоронного органу із зазначеними матеріалами та у разі потреби іншими документами.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Нужна ли служба в армии?

Конечно нужна!
Нужна, но не мне.
Не нужна.
Сама армия не нужна.

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата