Получи отсрочку от военкомата по закону
Как закосить от армии и военкомата, как получить отсрочку от призыва - ответы на все вопросы здесь\
Косим от военкомата правильно
 
Меню
  Главная
    Приписка
    Призыв
    Отсрочки
 
Как правильно и по закону косить от военкомата
Документы
    Форум
    Вопросы-ответы
    Задать вопрос
    О нас
    Анекдоты
    Помогите сайту

Вопросы призывников

Вопрос: Здравствуйте. Моего отца комиссовали из армии, инвалидность, как он говорит давал не военкомат. В военном билете есть запись о причине увольнения: 1985...
Ответ здесьАнекдот в тему

Сидят Гена с Чебурашкой в военкомате.
- Гена, нас брить будут?
- Не знаю. Спроси вот у мышки.
- Я не мышка. Я ежик.


  Статистика  
 
 
 

IV. Військовий облік призовників

32. Військовий облік призовників є частиною загальнодержавної системи обліку та аналізу призовних ресурсів.

Згідно із статтею 33 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників, контроль за її станом в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування здійснює Генеральний штаб Збройних Сил. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міноборони (в межах територій оперативних командувань, Автономної Республіки Крим, областей, міст і районів – відповідно штабами оперативних командувань і військовими комісаріатами), МВС, СБУ, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

33. Військовий облік призовників ведеться за місцем їх постійного чи тимчасового проживання. Основним завданням військового обліку є своєчасне виявлення громадян призовного віку, які проживають на території, що обслуговується військовим комісаріатом, визначення їх кількісно-якісної характеристики, забезпечення організованого проведення чергових призовів на строкову військову службу, здійснення контролю за виконанням громадянами вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

Ведеться персонально-якісний, персонально-первинний та персональний військовий облік призовників.

34. Персонально-якісний облік полягає в обліку відомостей (біографічні дані, стан здоров'я, результати співбесід тощо) щодо призовника, які узагальнюються в його особовій справі. Ведення персонально-якісного обліку покладається згідно з частиною 1 статті 34 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" на районні військові комісаріати.

Персонально-первинний облік полягає в обліку основних відомостей (додаток 11) щодо призовників за місцем їх проживання у сільській місцевості, а також у містах і селищах, де немає військових комісаріатів, і покладається згідно із частиною 3 статті 34 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" на органи місцевого самоврядування.

Персональний облік полягає в обліку основних відомостей щодо призовників за місцем їх роботи або навчання і покладається згідно із частиною 4 статті 34 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) на підприємства, установи, організації та навчальні заклади незалежно від підпорядкування і форми власності.

35. Районні військові комісаріати несуть відповідальність за правильну організацію і якісне ведення військового обліку призовників, які постійно чи тимчасово проживають на відповідній території, за повноту цього обліку і своєчасний призов громадян на строкову військову службу.

Районні військові комісаріати зобов'язані:

вести персонально-якісний облік призовників відповідно до вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), актів Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних Сил, виданих у межах їх компетенції, та цього Положення, своєчасно оформляти взяття призовників на військовий облік і зняття (виключення) їх з обліку;

уточнювати і своєчасно вносити до особових справ та інших військово-облікових документів призовників відомості про зміни у сімейному стані, стані здоров'я, освітній підготовці, спеціальності, місця роботи, місця проживання тощо;

вести облік призовників, які одержали відстрочку від призову, і здійснювати контроль за своєчасним поданням документів, які підтверджують право на відстрочку;

здійснювати систематичний контроль за дотриманням вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" усіма призовниками, а також керівниками та іншими посадовими особами, відповідальними за стан військово-облікової роботи;

проводити інструктивно-методичні заняття з посадовими особами, на яких покладено функції з проведення військово-облікової роботи;

не менше одного разу на рік перевіряти стан обліку призовників у житлово-експлуатаційних організаціях, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форми власності, у домовласників, а також органах місцевого самоврядування, на яких покладено ведення персонально-первинного обліку, регулярно звіряти їх облікові дані з даними військового обліку військового комісаріату;

періодично інформувати керівників органів місцевого самоврядування про стан військового обліку призовників.

36. Вихідними даними для взяття призовників на військовий облік у районних військових комісаріатах є списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, облікові карти призовників і книги протоколів комісій з питань приписки.

37. У районних військових комісаріатах військовий облік ведеться в обліково-алфавітних книгах і за особовими справами призовників.

До обліково-алфавітних книг заносяться прізвища громадян із списків для приписки до призовної дільниці незалежно від ступеня їх придатності до військової служби, за винятком осіб, які не підлягають приписці з інших причин.

Обліково-алфавітні книги і наявність особових справ повинні відображати кількість призовників та їх рух (вибуття, прибуття).

Усі записи і відмітки в обліково-алфавітних книгах та особових справах призовників повинні містити посилання на відповідні рішення комісії з питань приписки і призовної комісії, а також на номери і дати наказів, директив та інших документів, що підтверджують законність та обґрунтованість зроблених записів і відміток.

Для ведення оперативного обліку призовних ресурсів у районному військовому комісаріаті складається відомість контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку.

Дані оперативного обліку поновлюються у міру змін в облікових даних районного військового комісаріату і повинні відповідати наявності особових справ у картотеках та записам в обліково-алфавітних книгах.

Відповідальність за достовірність обліку призовників, повноту і якість ведення облікової документації та її збереження несе начальник другого відділення районного військового комісаріату.

38. У районних військових комісаріатах з особових справ призовників формуються картотеки:

справ призовників, які підлягають призову на строкову військову службу (окремо навесні та восени);

справ призовників, направлених для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей (окремо навесні та восени);

справ призовників - кандидатів до вступу до вищих військових і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

справ призовників, які мають право на відстрочку від призову. Ця картотека повинна складатися за причинами відстрочки: "за сімейними обставинами", "за станом здоров'я", "для продовження навчання" тощо;

справ призовників, які потребують лікування;

справ призовників, яких знято з військового обліку у зв'язку з виїздом до нового місця проживання та на особові справи яких ще не надійшов запит;

справи призовників, які притягуються до кримінальної відповідальності або стосовно яких ведеться дізнання чи досудове слідство.

Особові справи в кожній із зазначених картотек розміщуються за роками народження призовників та за алфавітом і зберігаються в спеціально відведених для цього шафах. Картотеки повинні знаходитися в одному з приміщень військового комісаріату, доступ до якого обмежується згідно з наказом районного військового комісара.

Перед початком роботи призовної комісії особові справи призовників, які підлягають призову, формуються за конкретними командами, до яких вони були заздалегідь призначені, чи за днями прибуття для проходження призовної комісії. У графі 9 обліково-алфавітної книги олівцем зазначається номер команди, до якої призовника призначено за рішенням призовної комісії.

39. Призовники, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на термін понад три місяці, повинні протягом 7 днів стати на військовий облік.

40. Взяття на військовий облік призовників, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону, проводиться на підставі письмової заяви, поданої ними на ім'я районного військового комісара в такому порядку:

до обліково-алфавітної книги заносяться дані про призовника і заповнюються 2 примірники алфавітної картки (додаток 12), один з яких зберігається у відповідній картотеці районного військового комісаріату до одержання особової справи, а другий - протягом не більш як п'яти днів надсилається районному військовому комісару за попереднім місцем перебування на військовому обліку призовника з проханням передати його особову справу. До одержання особових справ призовники обліковуються за алфавітними картками, які зберігаються у районному військовому комісаріаті, а під час складання звітів включаються до числа призовників, які перебувають на військовому обліку;

у посвідченні про приписку ставиться штамп про взяття на військовий облік призовників (додаток 13);

призовники, які проживають у сільській місцевості, в селищах і містах, де немає військових комісаріатів, направляються в органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення персонально-первинного обліку;

після надходження на призовника його особової справи в графі 4 обліково-алфавітної книги і в обліковій карті призовника про це робиться відповідна відмітка. Одержана особова справа після ретельної перевірки поміщається до відповідної картотеки, а алфавітна картка разом з письмовою заявою призовника підшивається в окрему справу.

Громадяни призовного віку, які прибули з місць позбавлення волі, на підставі копії довідки про звільнення з місць позбавлення волі, засвідченої в установленому порядку, після проходження ними медичного огляду рішенням районного військового комісара беруться на облік військовозобов'язаних. Громадяни, яких було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів, рішенням районного військового комісара виключаються з військового обліку.

41. У разі вибуття у службові відрядження, на навчання, у відпустку або на лікування в іншу місцевість, на постійне або тимчасове (понад три місяці) проживання призовники повинні знятися з військового обліку за місцем проживання.

42. Для зняття з військового обліку призовник зобов'язаний особисто з'явитися до районного військового комісаріату і подати письмову заяву, в якій зазначається причина зняття з військового обліку та точна адреса нового місця проживання, і у разі потреби подати відповідні документи.

Дозвіл на зняття призовників з військового обліку дається районним військовим комісаром або особою, яка його заміщає. На поданій призовником заяві обов'язково зазначається, з якої причини і на підставі яких документів видано дозвіл на зняття його з військового обліку.

З військового обліку призовників знімаються також особи:

призвані на строкову військову службу;

зараховані до вищих військово-навчальних і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

направлені для проходження альтернативної (невійськової) служби;

зараховані рішеннями призовних комісій у запас;

визнані призовними комісіями непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час;

офіцерів запасу після проходження військової підготовки у вищих навчальних закладах;

засуджені до позбавлення волі;

померлі;

вибулі за межі України на постійне або тимчасове (понад 3 місяці) місце проживання;

в інших випадках, визначених Міністром оборони.

Крім того, виключенню з військового обліку у військових комісаріатах підлягають:

визнані призовними комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

особи, які припинили громадянство України;

особи, яких було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів.

43. Зняття з військового обліку призовників у районному військовому комісаріаті проводиться в такому порядку:

з відповідної картотеки вилучається особова справа призовника, а в його обліковій карті робиться відмітка про зняття з військового обліку із зазначенням дати та адреси місця вибуття. У графі 5 обліково-алфавітної книги зазначається дата зняття з військового обліку, назва району, міста чи іншого населеного пункту, куди вибуває призовник. Особова справа призовника переміщується до картотеки справ призовників, знятих з військового обліку;

у посвідченні про приписку до призовної дільниці ставиться штамп про зняття з військового обліку, після чого посвідчення повертається призовнику. Прибувши до нового місця проживання призовник зобов'язаний у семиденний термін з'явитися до районного військового комісаріату і стати на військовий облік;

після одержання запиту від районного військового комісаріату за новим місцем проживання особова справа призовника разом з медичною карткою і вкладкою до неї протягом не більш як п'яти днів надсилається до відповідного районного військового комісаріату. У графі 5 обліково-алфавітної книги робляться відмітки про відправлення особової справи призовника із зазначенням дати, вихідного номера і назви районного військового комісаріату, до якого вона відправлена. Заява призовника про зняття з військового обліку і запит районного військового комісаріату про надіслання його особової справи за новим місцем проживання підшиваються у відповідну справу, яка ведеться районним військовим комісаріатом і зберігається 8 років.

Якщо в місячний термін після зняття з військового обліку від відповідного районного військового комісаріату не надійшов запит про надіслання особової справи призовника за новим місцем проживання, районний військовий комісар, який зняв призовника з військового обліку, повинен уточнити причини затримки і організувати розшук такого призовника.

Після одержання від органів дізнання та досудового слідства, а також від судів повідомлень про ведення щодо призовників дізнання чи попереднього слідства або розгляду судами кримінальної справи особові справи передаються до відповідної картотеки до прийняття щодо них рішення. В обліковій карті таких призовників чорнилом (кульковою ручкою), а в графі 5 обліково-алфавітної книги олівцем робиться відмітка, коли і яким органом щодо призовника порушено кримінальну справу або ведеться розгляд її в суді.

Після надходження до військового комісаріату повідомлення про вирок суду, що набрав законної сили, про засудження призовника до позбавлення волі в графі 5 обліково-алфавітної книги і в обліковій карті призовника робиться відмітка, коли і яким судом і до якої міри покарання його засуджено. На підставі одержаного повідомлення про вирок суду, що набрав законної сили, призовник, якого засуджено до позбавлення волі, знімається з військового обліку. Громадяни, яких було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів, виключаються з військового обліку. Особові справи призовників, які відбувають кримінальні покарання, зберігаються в районному військовому комісаріаті до досягнення ними 25-річного віку, після чого знищуються в установленому порядку.

44. Порядок організації зберігання у військових комісаріатах особових справ призовників, яких знято (виключено) з військового обліку, визначається Міноборони.

45. Зміна місця військового обліку призовниками, які досягли 18-річного віку, допускається до офіційного опублікування Указу Президента України про черговий призов громадян на строкову військову службу. Після оголошення чергового призову зміна місця військового обліку можлива лише в окремих випадках за умови подання до військового комісаріату документів, які підтверджують, що призовник:

переведений на роботу в іншу місцевість;

вибув на нове місце проживання;

прийнятий до навчального закладу і вибуває для продовження навчання або закінчив навчальний заклад і направляється на роботу.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Читать весь текст на одной странице...


  Опрос  
 

Љак закосить от военкомата и получить отсрочку по закону Как вы относитесь к сайту о военкомате и вопросах, связаных с военкоматами, отсрочками службой в армии?

Необходим
Полезен
Интересен
Не интересен
Не нужен

результаты здесь...
 
 
  Наши рассылки  
 
Азартные игры - теория и практика.
Как правильно косить от военкомата